Odpowiedzialność cywilna członków zarządu sp. z o.o. za niezłożenie w terminie wniosku o upadłość - Kancelaria Poznań

Odpowiedzialność cywilna członków zarządu sp. z o.o. za niezłożenie w terminie wniosku o upadłość

2023-02-15 Kancelaria

Terminy na zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Warunkiem koniecznym dokonywania czynności prawnych w różnych postępowaniach jest dotrzymanie określonych przez przepisy prawa terminów. Uchybienie terminowi może wiązać się z mniej lub bardziej dolegliwymi skutkami. W dzisiejszym wpisie opowiemy o terminie na zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i co się stanie, jeżeli uchybimy wyznaczonemu terminowi.
W każdym postanowieniu o ogłoszeniu upadłości jest wyznaczony termin na zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, który wynosi 30 dni. Termin rozpoczyna bieg od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. O ww. systemie pisaliśmy już na blogu – zapraszamy do nadrobienia zaległości! 😉

Co w przypadku „przespania” wyznaczonego terminu?

Czy wierzyciel może zgłosić wierzytelność po upływie 30 dni od ogłoszenia? Co w przypadku, gdy wierzyciel dowiaduje się o możliwości zgłoszenia wierzytelności już po upływie 30-dniowego terminu? Na szczęście ustawodawca przewidział taką sytuację. Przepisy prawa upadłościowego przewidują, iż wierzyciel ma możliwość składania zgłoszeń wierzytelności również po upływie 30-dniowego terminu. Zgłoszenie zostanie rozpoznane w takim samym trybie jak zgłoszenie wniesione w ustawowym terminie, a wierzyciel będzie miał prawo do złożenia sprzeciwu i zażalenia. Ale czy rzeczywiście niezgłoszenie wierzytelności w terminie nie skutkuje w żadnym stopniu na toczące się postępowanie?

Niezgłoszenia wierzytelności w terminie

Przy uchybieniu terminu do zgłoszenia wierzytelności w postępianiu upadłościowym, należy zwrócić uwagę na fakt, iż brak zgłoszenia wierzytelności w terminie spowoduje konieczność podjęcia dodatkowych czynności przez sędziego-komisarza i syndyka. Powyższe spowoduje wydłużenie postępowania, szczególnie jeżeli trzeba będzie powtórzyć czynności związane z przygotowaniem i zatwierdzeniem listy wierzytelności.

By uchybienia ww. terminu nie zdarzały się zbyt często, ustawodawca wprowadził przepis, w którym wierzyciel, który uchybił terminowi ponosi zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego, w wysokości stanowiącej równowartość 15% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wierzyciel, w przypadku spóźnienia, nie ma również prawa żądania powtórzenia czy podważenia czynności dokonanych już wcześniej w toku postępowania upadłościowego.

Podsumowanie

Analizując powyższe stwierdzić należy, iż wierzyciel ma prawo zgłosić swoją wierzytelność po uchybieniu terminu, lecz musi liczyć się z negatywnymi konsekwencjami w tym zakresie. Wierzyciel musi liczyć się z tym, iż dolegliwość konsekwencji za uchybienie terminu rośnie wprost proporcjonalnie do trwania opóźnienia. Długie opóźnienie może spowodować nawet, iż nasze zgłoszenie zostanie pozostawione bez rozpoznania!

Zgodnie z tematem, życzymy Państwu żadnych uchybień w terminach! 😉