Wniosek o upadłość konsumencką - Kancelaria Poznań

Wniosek o upadłość konsumencką

2022-09-08 Kancelaria

Statystyki dowodzą, iż coraz więcej osób korzysta z upadłości konsumenckiej. Kluczem do potencjalnego oddłużenia się niewątpliwie jest poprawnie i sensownie przygotowany wniosek o upadłość konsumencką. Co składa się na kompletny wniosek?

Elementy wniosku

Każdy wniosek o ogłoszenie upadłości, zgodnie z ustawą – prawo upadłościowe, powinien zawierać:

1) oznaczenie konsumenta, tj.: jego imię i nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania;

2) aktualny oraz zupełny wykaz majątku, zawierający szacunkową wycenę wszystkich składników;

3) wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika;

4) spis wszystkich wierzytelności, m.in. wymagalnych oraz niewymagalnych, majątkowych i niemajątkowych zawierających dane wierzycieli oraz terminy zapłaty;

5) listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, tj. m. in. wszelkiego rodzaju hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych;

6) określenie okoliczności uzasadniających wniosek i ich uprawdopodobnienie;

7) informację o osiągniętych przez dłużnika przychodach oraz o kosztach ponoszonych na swoje utrzymanie oraz osób pozostających na utrzymaniu dłużnika. W ustawie mowa jest, iż dłużnik powinien podać powyższe dane z ostatnich sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

8) wszelkie informacje o czynnościach prawnych podejmowanych przez dłużnika w ostatnim roku przed złożeniem wniosku;

Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać również pisemne oświadczenie zadłużonego konsumenta o prawdziwości danych zawartych we wniosku. Należy pamiętać, iż za złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą grozi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek podania nieprawdziwych danych we wniosku o ogłoszenie upadłości.

Składając wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie możemy zapomnieć także o należytej opłacie za złożenie wniosku. Opłata podstawowa (najniższa opłata) wynosi obecnie 30 złotych. Jak możemy zauważyć, na wniosek o upadłość konsumencką składa się wiele elementów, które mogą budzić nasze wątpliwości. Przede wszystkim ważne jest, że wniosek może być złożony w formie papierowej na formularzu albo w systemie teleinformatycznym Krajowego Rejestru Zadłużonych. Możliwość ta dotyczy wyłącznie konsumentów, gdyż przedsiębiorcy mogą składać wnioski wyłącznie w systemie teleinformatycznym KRZ.

Wydaje się, iż wszelkie niepewności warto byłoby rozwiać przed złożeniem wniosku, tak by wszystko poszło po myśli wnioskodawcy. W tym celu warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, specjalizującego się w upadłości konsumenckiej, który dzięki doświadczeniu należycie przygotuje oraz uargumentuje omawiany w poniższym wpisie wniosek.