Postępowanie o zatwierdzenie układu - Kancelaria Poznań

Postępowanie o zatwierdzenie układu

2022-09-26 Kancelaria

W dzisiejszym wpisie przedstawię Państwu jedno z czterech postępowań restrukturyzacyjnych przewidzianych w ustawie Prawo restrukturyzacyjne, tj. postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU), które to posiada najbardziej prywatny charakter ze wszystkich postępowań. Omawiane w poprzednim wpisie postępowania restrukturyzacyjne umożliwiają przedsiębiorcy niewypłacalnemu lub zagrożonemu niewypłacalnością na restrukturyzację zadłużenia w drodze układu z wierzycielami. A więc czym wyróżnia się postępowanie o zatwierdzenie układu?

PZU wyróżnia przede wszystkim pozasądowy charakter postępowania. Postępowanie rozpoczyna podpisanie umowy z wybranym doradcą restrukturyzacyjnym i wyznaczenie dnia układowego. Rolą sądu restrukturyzacyjnego (właściwy miejscowo rejonowy sąd gospodarczy) w tym postępowaniu jest kontrola przyjętego układu pod względem zgodności z prawem. Porozumienie z wierzycielami jest skuteczne, gdy sąd rozpoznający właściwy wniosek je zatwierdzi.

Nadzorca układu

Z uwagi na brak kontroli sądu nad tokiem postępowania o zatwierdzenie układu, przepisy zobowiązują dłużnika do zawarcia umowy z nadzorcą układu, tj. z osobą posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego, który będzie odpowiadał za prawidłowy przebieg omawianego postępowania. Nadzorca układu zobowiązany jest do m.in.: wsparcia dłużnika w przygotowaniu planu restrukturyzacyjnego i propozycji układowych, złożenia sprawozdania o możliwości wykonania układu, sporządzenia spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych, czy też do pomocy przy przeprowadzeniu samodzielnego zbierania głosów przez dłużnika oraz do złożenia wniosku o zatwierdzenie układu.

Warunki prowadzenie PZU

Postępowanie o zatwierdzenie układu może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Ustawa wyłącza również dopuszczalność prowadzenia PZU wobec podmiotów mających statut dewelopera lub emitenta obligacji (pod pewnymi warunkami).

Początek PZU

Postępowanie o zatwierdzenie układu rozpoczyna data zawarcia umowy o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania pomiędzy dłużnikiem a nadzorcą układu. Kolejno, dłużnik zobowiązany jest do ustalenia dnia układowego. Ustawa określa, iż dzień układowy nie może przypadać wcześniej niż 3 miesiące i nie później niż dzień przed dniem złożenia wniosku o zatwierdzenie układu.

Wydanie postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu

Po wydaniu postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu przez sąd restrukturyzacyjny do dnia jego uprawomocnienia nadzorca układu wykonuje uprawnienia nadzorcy sądowego. Dłużnik może dokonywać wobec swojego majątku czynności zwykłego zarządu, natomiast do dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda nadzorcy.