Na czym polega postępowanie układowe - Kancelaria Poznań

Na czym polega postępowanie układowe

2023-11-16 Kancelaria

Uproszczona restrukturyzacja jest narzędziem chroniącym przedsiębiorstwa przed upadłością oraz zabezpieczeniem majątku właściciela przed komornikiem. Czym jest w zasadzie uproszczona restrukturyzacja i jak wygląda proces jej przeprowadzenia?

Restrukturyzacja uproszczona

Restrukturyzacja uproszczona jest postępowaniem, które pozwala na układ z wierzycielami z minimalnym udziałem sądu. Restrukturyzacja uproszczona nazywana jest inaczej postępowaniem o zatwierdzenie układu, które w teorii jest prostsze od postępowania układowego, przyspieszonego postępowania układowego oraz postępowania sanacyjnego.

Restrukturyzację uproszczoną wyróżnia przede wszystkim pozasądowy charakter postępowania. Postępowanie rozpoczyna podpisanie umowy z wybranym doradcą restrukturyzacyjnym i wyznaczenie dnia układowego. Rolą sądu restrukturyzacyjnego (właściwy miejscowo rejonowy sąd gospodarczy) w tym postępowaniu jest kontrola przyjętego układu pod względem zgodności z prawem. Porozumienie z wierzycielami jest skuteczne, gdy sąd rozpoznający właściwy wniosek je zatwierdzi.

Kto może skorzystać z uproszczonej restrukturyzacji?

Z uproszczonej formy restrukturyzacji może skorzystać każdy podmiot, który jest niewypłacalny lub też jest zagrożony niewypłacalnością. Zgodnie z ustawą niewypłacalność następuje, jeżeli opóźnienie w opłacaniu zobowiązań przekracza 3 miesiące.

Nadzorca układu

Z uwagi na brak kontroli sądu nad tokiem postępowania o zatwierdzenie układu, przepisy zobowiązują dłużnika do zawarcia umowy z nadzorcą układu, tj. z osobą posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego, który będzie odpowiadał za prawidłowy przebieg omawianego postępowania. Nadzorca układu zobowiązany jest do m.in.: wsparcia dłużnika w przygotowaniu planu restrukturyzacyjnego i propozycji układowych, złożenia sprawozdania o możliwości wykonania układu, sporządzenia spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych, czy też do pomocy przy przeprowadzeniu samodzielnego zbierania głosów przez dłużnika oraz do złożenia wniosku o zatwierdzenie układu.

Wydanie postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu

Po wydaniu postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu przez sąd restrukturyzacyjny do dnia jego uprawomocnienia nadzorca układu wykonuje uprawnienia nadzorcy sądowego. Dłużnik może dokonywać wobec swojego majątku czynności zwykłego zarządu, natomiast do dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda nadzorcy.