Uproszczona restrukturyzacja – co to takiego? - Kancelaria Poznań

Uproszczona restrukturyzacja – co to takiego?

2022-10-10 Kancelaria

Postępowanie restrukturyzacyjne jest jednym z rozwiązań, aby zapobiec upadłości. Dzisiaj przedstawię Państwu kolejny z rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych, tj. przyspieszone postępowanie układowe.

Charakterystyka przyśpieszonego postępowania układowego

Przyspieszone postępowanie układowe, w przeciwieństwie do postępowania o zatwierdzenie układu (które zostało opisane w ostatnim wpisie), wyróżnia się sformalizowanym trybem postępowania, bowiem ma ono charakter postępowania sądowego. Opisywane postępowanie jest również prostsze od postępowania układowego oraz sanacyjnego, o czym przekonają się Państwo w kolejnych wpisach opisujących postępowania restrukturyzacyjne.

Z przyspieszonego postępowania układowego może skorzystać dłużnik, gdy suma wierzytelności spornych nie przekracza 15% ogólnej sumy wierzytelności uprawionych do głosowania nad układem. Przypominam, iż powyższy zapis właściwy jest również do postępowania o zatwierdzenie układu.

Co do zasady, omawiane postępowanie powinno trwać od dwóch do czterech miesięcy. Sąd, na posiedzeniu niejawnym, rozpoznaje wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. Co ważne, sąd jest związany dokumentacją dołączoną do wniosku, bowiem nie może wykraczać poza dane dołączone do wniosku. Sąd rozpoznaje wniosek dosyć sprawnie, bowiem w terminie tygodnia od dnia jego złożenia.

Uwzględniając wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, sąd wydaje postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, w którym:
a) wymienia imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę oraz numer PESEL albo numer w KRS, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację (np. numer NIP, miejsce zamieszkania albo adres siedziby itd.)
b) wyznacza nadzorcę sądowego,
c) oznacza godzinę wydania postanowienia, jeżeli dłużnik jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych, lub niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system interoperacyjny.

Przy wyborze nadzorcy sądowego musimy zwrócić uwagę na fakt, iż musi być on niezależny. Wnioskodawca, co do zasady, nie ma możliwości wyboru nadzorcy sądowego, chyba że minimum 30% ogólnej liczby wierzycieli wyrazi poparcie kandydaturze przedstawionej przez dłużnika. W takim przypadku sąd jest zobligowany do ustanowienia nadzorcą sądowym określonego przez wnioskodawcę doradcę restrukturyzacyjnego.

Z dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego mienie służące prowadzeniu przedsiębiorstwa oraz mienie należące do dłużnika staje się masą układową.
W terminie dwóch tygodni od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego nadzorca sądowy sporządza i składa sędziemu-komisarzowi plan restrukturyzacyjny uwzględniający propozycje restrukturyzacji przedstawione przez dłużnika, spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych.

Kiedy dochodzi do umorzenia przyśpieszonego postępowania układowego

Do umorzenia przyspieszonego postępowania układowego może dojść m.in. gdy:

  1. postępowanie restrukturyzacyjne mogłoby działać na niekorzyść wierzycieli,
  2. dłużnik nie stosuje się do zaleceń sędziego-komisarza, a rada wierzycieli zgodziła się na umorzenie,
  3. suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania,
  4. układ nie zostanie przyjęty przez wierzycieli.

Podsumowując, wydaje się iż największą zaletą przyspieszonego postępowania układowego jest zabezpieczenie przed działaniami egzekucyjnymi wierzycieli, które dłużnik niezwłocznie uzyskuje po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez sąd. Wszelka egzekucja zostaje zawieszona, a dłużnik może pracować nad realizacją określonego planu i wyprowadzeniem firmy z kryzysu.