Co składa się na plan restrukturyzacyjny? - Kancelaria Poznań

Co składa się na plan restrukturyzacyjny?

2023-10-26 Kancelaria

Restrukturyzacja to proces, który ma na celu pomóc przedsiębiorstwom w powrocie na ścieżkę wzrostu i rentowności. Stworzenie efektywnego planu restrukturyzacyjnego jest zatem kluczowe, aby maksymalnie wykorzystać dostępne zasoby i czas, umożliwiając firmie przezwyciężenie trudności. W dzisiejszym wpisie przybliżymy temat planu restrukturyzacyjnego oraz tego, z jakich elementów powinien się składać.

Plan restrukturyzacyjny

Plan restrukturyzacyjny jest obligatoryjnym elementem każdego postępowania restrukturyzacyjnego.

Plan restrukturyzacyjny występuje w każdym postępowaniu restrukturyzacyjnym i jest – obok układu – głównym dokumentem sporządzanym w toku tego postępowania. Jego zasadniczą rolą, poza znaczeniem informacyjnym, jest (przy założeniu jego synchronizacji z propozycjami układowymi) przekonanie wierzycieli o spójnej i realnej koncepcji uzdrowienia sytuacji finansowej dłużnika poprzez wspólny wysiłek dłużnika (działania restrukturyzacyjne i sanacyjne) i wierzycieli (ustępstwa wynikające z treści układu). W tym świetle plan restrukturyzacyjny przejmuje rolę uzasadnienia propozycji układowych, które nie są obecnie wymagane (A. J. Witosz, H. Buk [w:] Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, red. A. Torbus, A. Witosz, Warszawa 2016, art. 10.).

Elementy wstępnego planu restrukturyzacyjnego

Wstępny plan restrukturyzacyjny zawiera co najmniej:

 1. analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika;
 2. wstępny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów;
 3. wstępny harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych;
 4. sprawozdanie finansowe dłużnika sporządzone na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku.

Elementy planu restrukturyzacyjnego

Plan restrukturyzacyjny zawiera natomiast co najmniej:

 1. opis przedsiębiorstwa dłużnika wraz z informacją o aktualnym oraz przyszłym stanie podaży i popytu w sektorze rynku, na którym przedsiębiorstwo działa;
 2. analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika;
 3. prezentację proponowanej przyszłej strategii prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika oraz informację na temat poziomu i rodzaju ryzyka;
 4. pełny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów;
 5. harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych oraz ostateczny termin wdrożenia planu restrukturyzacyjnego;
 6. informację o zdolnościach produkcyjnych przedsiębiorstwa dłużnika, w szczególności o ich wykorzystaniu i redukcji;
 7. opis metod i źródeł finansowania, w tym wykorzystania dostępnego kapitału, sprzedaży aktywów w celu finansowania restrukturyzacji, finansowych zobowiązań udziałowców i osób trzecich, w szczególności banków lub innych kredytodawców, wielkości udzielonej i wnioskowanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie i wykazania zapotrzebowania na nią;
 8. projektowane zyski i straty na kolejne pięć lat oparte na co najmniej dwóch prognozach;
 9. imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za wykonanie układu;
 10. imiona i nazwiska autorów planu restrukturyzacyjnego;
 11. datę sporządzenia planu restrukturyzacyjnego.

Zgodnie z przepisami, plan restrukturyzacyjny może być ograniczony, jeżeli z uwagi na wielkość lub charakter przedsiębiorstwa dłużnika ustalenie wszystkich ww. informacji nie jest możliwe albo nie jest niezbędne do dokonania oceny możliwości wykonania układu. Ograniczenie planu restrukturyzacyjnego wymaga uzasadnienia.

Podsumowanie

Skuteczny plan restrukturyzacyjny, wzbogacony o przemyślane strategie i taktyki, umożliwia przedsiębiorstwom nawigację przez trudny okres zmian i niepewności, umacniając ich pozycję na rynku i budując fundamenty do długotrwałego sukcesu. Kluczowe jest, aby pamiętać, że każda restrukturyzacja wymaga elastyczności, zdolności do szybkiego dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia biznesowego i zaangażowania wszystkich członków organizacji w proces zmian. W końcu, restrukturyzacja jest nie tylko o finansach i strategiach, ale także o ludziach, którzy stanowią rdzeń każdego przedsiębiorstwa.