Wymogi formalne wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego - Kancelaria Poznań

Wymogi formalne wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego

2023-02-14 Kancelaria

W dzisiejszym wpisie przedstawimy Państwu ostatnie z postępowań restrukturyzacyjnych, tj. postępowanie sanacyjne.

Zgodnie z treścią umieszczaną w naszych wpisach, celem prawa restrukturyzacyjnego jest przede wszystkim uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika, która niepożądana jest z punktu widzenia jego samego, jak i jego wierzycieli. Wybór postępowania restrukturyzacyjnego jest zależny od wielu uwarunkowań (faktycznych i prawnych, ściśle związanych z aktualną sytuacją przedsiębiorcy).

Postępowanie sanacyjne

Jak już wspominaliśmy, postępowanie sanacyjne to jedno z czterech postępowań restrukturyzacyjnych. Definicja postępowania sanacyjnego została zawarta w art. 3 ust. 5 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, tj. postępowanie umożliwiające dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Działaniami sanacyjnymi są natomiast czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją.

Zgodnie z przepisami, sanacja charakteryzuje się z jednej strony z dążeniem do zawarcia układu, a z drugiej przeprowadzeniem działań sanacyjnych.

Działania prawne i faktyczne

Analizując temat postępowania sanacyjnego, stwierdzić należy, iż prawodawca nie sprecyzował katalogu działań sanacyjnych, które mogą posłużyć poprawie ekonomicznej przedsiębiorstwa i oddłużaniu spółki.

W doktrynie, do działań sanacyjnych zalicza się m.in.:

  1. zbycie zbędnych składników majątku,

  2. zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,

  3. redukcja zatrudnienia,

  4. zmiana przedmiotu działalności gospodarczej (jeśli zachodzi taka potrzeba – obecny przedmiot działalności jest nieopłacalny).

Kiedy możemy skorzystać z sanacji?

Co do zasady, postępowanie sanacyjne może zostać wybrane przez każdego dłużnika posiadającego zdolność restrukturyzacyjną, bowiem nie ma znaczenia, w jakim zakresie wierzytelności dłużnika mają charakter sporny. Postępowanie sanacyjne zaleca się dla dłużników potrzebujących kompleksowej i szczegółowej restrukturyzacji.

Otwarcie postępowania sanacyjnego

Postępowanie sanacyjne rozpoczyna się od złożenia do sądu restrukturyzacyjnego wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego. Ww. wniosek może zostać złożony przez samego dłużnika, ale również przez pełnomocnika, kuratora czy wierzyciela osobistego. Po otwarciu postępowania powinno nastąpić kolejno: wdrożenie działań sanacyjnych, sporządzenie spisu wierzytelności, zwołanie zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem i rozpoznanie układu przez sąd w przypadku jego przyjęcia.