Upadłość Getin Noble Bank S.A. - co dalej? - Kancelaria Poznań

Upadłość Getin Noble Bank S.A. – co dalej?

2023-08-30 Kancelaria

W dniu 20 lipca 2023 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie ogłosił upadłość Getin Noble Bank S.A. W związku z powyższym, wierzyciele banku muszą, w terminie 30 dni (do 19 sierpnia 2023 r.), zgłosić swoje wierzytelności wobec banku. W wyżej wymienionym terminie możliwe jest także zgłoszenie potrącenia wierzytelności zgłaszanych syndykowi z wierzytelnościami przysługującymi Getin Noble Bank S.A. Wspomnieć należy, iż Getin Noble Bank S.A. był jednym z banków, które przyznawały najwięcej kredytów we frankach szwajcarskich, a więc post ten skierowany jest w dużej mierze do frankowiczów!

Dlaczego zgłoszenie w terminie jest tak ważne?

Tak jak już wyżej wspomnieliśmy, wierzytelności wobec Getin Noble Bank S.A. podlegają zgłoszeniu w terminie 30 dni, licząc od dnia ogłoszenia upadłości przez Sąd. Ww. termin ma charakter sądowy i jego niezachowanie nie wywołuje skutków w postaci utraty prawa zaspokojenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Zaznaczyć należy, iż zgłoszenie wierzytelności w terminie jest bezpłatne! Jeżeli nie zdążymy zgłosić wierzytelności w 30-dniowym terminie będziemy zmuszeni do poniesienia zryczałtowanych kosztów postępowania upadłościowego w wysokości 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS.

W komunikacie Rzecznika Finansowego w sprawie terminu zgłaszania wierzytelności syndykowi w sprawie upadłości Getin Noble Banku S.A. (sygn. Akt: WA1M/GU/188/2023) (https://rf.gov.pl/2023/08/18/komunikat-rzecznika-finansowego-w-sprawie-terminu-zglaszania-wierzytelnosci-syndykowi-w-sprawie-upadlosci-getin-noble-banku-s-a-sygn-akt-wa1m-gu-188-2023/), Rzecznik Finansowy RP podkreśla, iż przekroczenie terminu na zgłoszenie wierzytelności spowoduje, iż wierzyciel (do czasu zgłoszenia wierzytelności) nie będzie miał wpływu na podjęte już czynności procesowe, które zostały dokonane w toku postępowania upadłościowego. Mowa tu m.in. o uchwałach zgromadzenia wierzycieli, uchwałach rady wierzycieli i orzeczeń sędziego-komisarza, a także o czynnościach dokonanych przez syndyka. Wierzyciel, który nie zgłosił swoich wierzytelności nie może domagać się powtórzenia ww. czynności. W swoim komunikacie Rzecznik Finansowy pisze, iż „Z punktu widzenia możliwości zaspokojenia wierzyciela spóźnione zgłoszenie wierzytelności wywołuje te skutki, że zgłoszenie nie ma wpływu na złożone już plany podziału funduszy masy upadłości. Chodzić tutaj może zarówno o plany częściowe, jak i ostateczny plan podziału (…).”.

Zgodnie z powyższym – warto zgłosić wierzytelności w terminie! A jeżeli nie uda nam się ta sztuka – zgłośmy swoją wierzytelność niezwłocznie!

W jaki sposób zgłosić wierzytelności?

Wierzytelności wobec Getin Noble Bank S.A. możemy zgłosić przez Krajowy Rejestr Zadłużonych (o ww. portalu pisaliśmy już na naszym blogu). By zgłosić wierzytelność musimy posiadać konto w KRZ, które możemy założyć m.in. poprzez Profil Zaufany, e-dowód czy przy pomocy podpisu kwalifikowanego. W przypadku napotkania problemów przy procesie zgłaszania wierzytelności polecamy skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który pomoże sprawnie i skutecznie zgłosić wierzytelność, nawet po upływie 30-dniowego terminu!