Konsekwencje upadłości konsumenckiej - Kancelaria Poznań

Konsekwencje upadłości konsumenckiej

2023-08-30 Kancelaria

Zastanawialiście się może kiedyś nad kwestią ogłoszenia upadłości przez członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Czy jest to w ogóle możliwe? W dzisiejszym wpisie przedstawimy bliżej zagadnienie odpowiedzialności członków zarządu za długi spółki oraz rozstrzygniemy czy oddłużenie członka zarządu w ramach upadłości konsumenckiej jest możliwe.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zgodnie z art. 151 Kodeksu spółek handlowych, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką handlową o kapitałowym charakterze, posiadająca osobowość prawną, działająca w oparciu o kapitał zakładowy podzielony na udziały. Utworzyć spółkę z o.o. może jedna albo więcej osób. Jej założenie następuje przez zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego albo przy wykorzystaniu wzorca umowy drogą elektroniczną.

Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Członkowie zarządu w spółce z o.o. prowadzą sprawy spółki i reprezentują spółkę. Osoby pełniące funkcję członka zarządu muszą dbać o interesy spółki oraz przestrzegać obowiązujących przepisów prawa. Pełnienie funkcji członka zarządu w spółce z o.o. niesie za sobą również sporą odpowiedzialność i ryzyko, bowiem członkowie zarządu odpowiadają za zobowiązania spółki solidarnie, bez ograniczenia całym swoim majątkiem.

Odpowiedzialność za długi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Co do zasady, za zobowiązania spółki z o.o. odpowiada sama spółka całym swoim majątkiem. Natomiast, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, za zobowiązania odpowiadają solidarnie jej członkowie zarządu. Oznacza to, że wierzyciel może żądać spłaty zadłużenia z majątku członka zarządu.

Jest jednak jedno „ale”, które chroni członków zarządu. Przepis art. 299 § 2 Kodeksu spółek handlowych wskazuje kiedy członek zarządu może uwolnić się od odpowiedzialności za zobowiązania upadłej spółki.

Tym samym, członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności jeżeli:

1) wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu,
2) niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy,
3) pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody.

Upadłość konsumencka członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – czy jest możliwa?

Upadłość konsumencka członka zarządu spółki z o.o. jest możliwa, oczywiście po spełnieniu obligatoryjnych warunków upadłości konsumenckiej, tj. gdy członek zarządu jest osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie jest wspólnikiem bądź komandytariuszem w spółkach.

Tym samym, jeżeli jesteś członkiem zarządu w spółce z o.o. i zostałeś obciążony odpowiedzialnością za długi spółki, stałeś się niewypłacalny i spełniasz warunki upadłości konsumenckiej – możesz skorzystać z tej instytucji! Możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej w ww. przypadku może okazać się nader istotna, bowiem długi spółki z o.o. zazwyczaj znacznie przekraczają wartość prywatnego majątku członka zarządu.