Jak ogłosić upadłość konsumencką? - Kancelaria Poznań

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

2024-02-06 Kancelaria

Upadłość konsumencka to procedura prawna, która umożliwia osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej uzyskanie pomocy w sytuacji, w której nie są w stanie regulować swoich zobowiązań finansowych. W Polsce możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej wprowadzono w celu ochrony konsumentów przed nadmiernym zadłużeniem, jednocześnie dając im szansę na nowy start bez ciężaru długów. W dzisiejszym wpisie przybliżymy jak przebiega proces ogłaszania upadłości konsumenckiej.

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, którego głównymi celami są oddłużenie dłużnika oraz zaspokojenie jego wierzycieli. W trakcie trwania upadłości konsumenckiej możliwe jest umorzenie części lub całości zadłużenia przez wierzycieli.

Należy podkreślić, iż z chwilą ogłoszenia upadłości zawieszeniu ulegają wszystkie postępowania egzekucyjne wobec upadłego oraz nie jest możliwe wszczynanie nowych postępowań. Daje to niewątpliwą szansę na drugie życie Dłużnika.

Ile razy można ogłosić upadłość konsumencką?

Co do zasady, upadłość konsumencką można ogłosić więcej niż raz, ale każda kolejna upadłość musi nastąpić nie wcześniej jak po upływie 10 lat od ogłoszenia poprzedniej upadłości konsumenckiej.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

By skorzystać z instytucji upadłości konsumenckiej dłużnik musi spełniać dwa warunki, tj.:

  • upadłość konsumencką może ogłosić wyłącznie osoba fizyczna będąca konsumentem oraz
  • dłużnik musi posiadać status niewypłacalności (utracić zdolność do spłaty zobowiązań, tj. opóźnienie w spłacie zobowiązań przekracza 3 miesiące).

Dłużnik będący osobą fizyczną, w celu ogłoszenia upadłości, musi złożyć właściwy wniosek do sądu upadłościowego właściwego dla miejsca zamieszkania upadłego. Po złożeniu wniosku, sąd badał będzie czy konsument spełnił we wniosku wszelkie przesłanki oraz warunki do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Po pozytywnym rozpatrzeniu ww. wniosku, sąd wyda postanowienie o upadłości konsumenckiej.

Co powinien zawierać wniosek o ogłoszenie upadłości?

Zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego, wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać m.in.:

  • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres oraz numer PESEL dłużnika, a jeżeli dłużnik nie posiada numeru PESEL – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;
  • wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika;
  • wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;
  • aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
  • spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty;
  • listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych;
  • informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł;
  • oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku.

Ile kosztuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Podstawą opłatą w przypadku składania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest opłata sądowa w wysokości 30 zł, płatna jednorazowo. Upadły, oprócz opłaty sądowej, będzie zobowiązany do pokrycia kosztów postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości, tj. np. wynagrodzenia syndyka.

Jak skutecznie ogłosić upadłość konsumencką?

Proces ogłoszenia upadłości konsumenckiej wymaga dokładnej analizy sytuacji finansowej dłużnika, sporządzenia i złożenia wniosku w sądzie rejonowym, a także dołączenia odpowiednich załączników i uiszczenia opłaty sądowej. Sąd, po przeprowadzeniu postępowania i analizie przedstawionej dokumentacji, podejmuje decyzję o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, co może prowadzić do zarządzania majątkiem dłużnika przez syndyka oraz w niektórych przypadkach do umorzenia zobowiązań. Procedura ta stanowi szansę na nowy start dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, jednak wiąże się z koniecznością spełnienia ściśle określonych wymogów prawnych. W celu rzetelnego oraz skutecznego przejścia przez upadłość polecamy skorzystanie ze wsparcia profesjonalnego pełnomocnika specjalizującego się w upadłości konsumenckiej.