Upadłość osoby prowadzącej gospodarstwo rolne - Kancelaria Poznań

Upadłość osoby prowadzącej gospodarstwo rolne

2022-08-19 Kancelaria

Upadłość konsumencka to procedura prawna dostępna dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które znalazły się w sytuacji, w której nie są w stanie regulować swoich zobowiązań finansowych. W dzisiejszym wpisie przedstawimy Państwu zarys definicji upadłości konsumenckiej oraz przybliżymy koszty związane z procesem ogłaszania upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka – czym jest?

Upadłość konsumencka to postępowanie przed sądem, które to prowadzi do częściowego lub całkowitego oddłużenia osoby zadłużonej. Upadłość konsumencka jest również szansą na odzyskanie przez wierzycieli chociaż części swej wierzytelności od dłużnika.

Upadłość konsumencką może ogłosić dłużnik będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Warunkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest niewypłacalność dłużnika, tj. sytuacja, w której dłużnik stracił zdolność do regulowania swoich zobowiązań przez okres minimum 3 miesięcy.

Koszty postępowania upadłościowego

Do kosztów upadłości konsumenckiej możemy zaliczyć m.in.:

  • opłatę sądową od wniosku,
  • honorarium profesjonalnego pełnomocnika,
  • wynagrodzenie syndyka.

Opłata sądowa od wniosku

Wydatkiem, jaki poniesiesz przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej jest koszt opłaty sądowej od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, który wynosi 30 zł.

Przy ogłoszeniu upadłości konsumenckiej należy pamiętać, iż brak majątku oraz jakichkolwiek dochodów nie jest przeszkodą do jej ogłoszenia. Jeżeli nie posiadamy pieniędzy na opłatę od wniosku, możemy starać się o zwolnienie przez sąd od kosztów sądowych. W takim przypadku będziemy zobowiązani do wykazania stanu majątkowego oraz dochodów, tak by uargumentować przed sądem swoją trudną sytuację finansową.

Honorarium profesjonalnego pomocnika

Przy sporządzaniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej dłużnicy często korzystają z pomocy profesjonalnego pełnomocnika w postaci radcy prawnego bądź adwokata.
Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej możemy sporządzić sami, jednakże opracowanie wniosku oraz jego uzasadnienie jest dosyć skomplikowaną czynnością, jak chociażby dopasowanie planu spłaty wierzycieli oraz rozłożenia zadłużenia w odpowiednim okresie czasu. Jeżeli posiadamy fundusze na powierzenie powyższych czynności prawnikowi – zróbmy to. Przy wybieraniu prawnika pamiętaj, by wybrać osobę specjalizującą się w upadłościach konsumenckich, co bardzo usprawni omawiany proces.

Wynagrodzenie syndyka

Wynagrodzenie syndyka zależy m.in. od wysokości funduszów masy upadłości, zakresu czynności podjętych w postępowaniu, stopnia trudności sprawy, stopnia zaspokojenia wierzycieli, czy czasu trwania postępowania. Owe wynagrodzenie jest ustalone w ustawie i może wynosić od ¼ do dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd może ustalić wynagrodzenie syndyka w wysokości do czterokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Co w przypadku gdy nie posiadamy pieniędzy na pokrycie kosztów postępowania?

Jeżeli nie posiadamy funduszów na pokrycie kosztów postępowania, koszty te pokrywa tymczasowo Skarb Państwa. Gdy do masy upadłości wpłyną środki pieniężne, syndyk niezwłocznie zwraca wcześniej pokryte koszty Skarbowi Państwa.

A więc ile kosztuje upadłość konsumencka?

Co do zasady, koszty upadłości konsumenckiej mogą oscylować w granicach 3 000 – 5 000 zł. Należy podkreślić, iż koszty te będą każdorazowo różniły się w zależności od sytuacji upadłego i przebiegu postępowania.