Upadłość konsumencka a kredyt hipoteczny - Kancelaria Poznań

Upadłość konsumencka a kredyt hipoteczny

2024-03-05 Kancelaria

Upadłość konsumencka może być dla wielu osób ostatnią deską ratunku w sytuacji, gdy zadłużenie przekracza możliwości spłaty. Jednak zanim zdecydujesz się na ten krok, ważne jest zrozumienie warunków, które muszą zostać spełnione, aby móc ogłosić upadłość konsumencką. W dzisiejszym artykule omówimy te warunki oraz to, o czym każdy powinien wiedzieć przed podjęciem decyzji o ogłoszeniu upadłości.

Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Do podstawowych warunków ogłoszenia upadłości konsumenckiej możemy zaliczyć m.in.:

  • zdolność osoby fizycznej do jej ogłoszenia,
  • stan niewypłacalności,
  • brak winy w powstaniu niewypłacalności,
  • poprawnie przeprowadziłeś wcześniejszą upadłość konsumencką (jeśli oczywiście takowa miała miejsce),
  • nie zapadł wobec Ciebie prawomocny wyrok dot. uznania dokonania wcześniejszych czynności z pokrzywdzeniem wierzycieli,
  • nie umorzono Twoich długów w poprzedniej upadłości konsumenckiej.

Zdolność osoby fizycznej do jej ogłoszenia

Jednym z podstawowych warunków ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest zdolność samego dłużnika. Upadłość konsumencką bowiem może ogłosić tylko konsument (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej). Warunkiem złożenia omawianego wniosku w przypadku byłych przedsiębiorców jest całkowite zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej oraz wykreślenie z CEIDG. Były przedsiębiorca może złożyć wniosek o ogłoszenie wniosku kolejnego dnia od wykreślenia swojego wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Stan niewypłacalności

Kolejnym z podstawowych warunków ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest stan niewypłacalności dłużnika. Stan niewypłacalności występuje wtedy, gdy nie jesteś w stanie spłacać swoich zobowiązań i ma to charakter trwały. W doktrynie przyjęło się, że niewypłacalnością możemy nazwać stan, w którym zaległości dłużnika w spłacie zobowiązań przekraczają 3 miesiące. Przy procesie ogłaszania upadłości konsumenckiej nie ma znaczenia liczba potencjalnych wierzycieli dłużnika.

Podkreślić należy, iż wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej możesz ogłosić bez posiadania jakiegokolwiek majątku!

Brak winy w powstaniu niewypłacalności

Następnym kluczowym warunkiem do pozytywnego rozpatrzenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest brak winy dłużnika w powstaniu niewypłacalności. Dłużnik bowiem nie może dopuścić do swojego zadłużenia w wyniku rażącego niedbalstwa czy też winy umyślnej.

Analizując powyższe, za rażące niedbalstwo możemy uznać każde działanie nieprzemyślane, pozbawione nawet najmniejszego stopnia uwagi lub ostrożności, której oczekuje się w określonej sytuacji, np. zadłużanie bez możliwości jakiejkolwiek spłaty zobowiązania.

Winą umyślną jest natomiast każde umyślne działanie dłużnika skutkujące niewypłacalnością i pogłębianiem tegoż stanu. Mowa tu np. o każdorazowym zaciąganiu zobowiązań bez możliwości ich spłaty, bądź celowa sprzedaż swoich aktywów po zaniżonej wartości, w celu wyzbycia się majątku przed potencjalnymi wierzycielami.

Zachowanie podczas poprzedniej upadłości konsumenckiej

W procesie ogłaszania upadłości konsumenckiej nie bez znaczenia pozostaje fakt wcześniejszego toczenia się upadłości konsumenckiej wobec tego samego dłużnika. Sąd bowiem, jeśli w ciągu ostatnich 10 lat prowadzono przeciwko Tobie postępowanie upadłościowe i z Twojej winy zostało ono umorzone lub uchylono ustalony plan spłaty wierzycieli, oddali Twój wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Sąd rozpatrujący Twój wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oddali go, jeśli odkryje, iż w ciągu ostatnich 10 lat zostałeś prawomocnie skazany za dokonanie czynności z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Odmowa oddłużenia w procesie upadłości konsumenckiej

Sąd odmówi ogłoszenia upadłości konsumenckiej w przypadku doprowadzenia do stanu niewypłacalności w sposób celowy, poprzez rażące niedbalstwo lub winę umyślną.

Podkreślić należy, iż do oddłużenia zadłużonego konsumenta może dojść nawet w przypadku niespełnienia przez dłużnika warunków do jej ogłoszenia. Sąd bowiem może ogłosić upadłość konsumencką, gdy w sprawie zajdą tzw. klauzule rozsądku.

Zgodnie z powyższym sąd może indywidualnie rozpatrzyć każdą ze spraw i, odnosząc się do zasad humanitaryzmu oraz słuszności, ogłosić upadłość konsumencką.

Podsumowanie

Decyzja o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej jest poważnym krokiem, który wymaga dokładnego zrozumienia konsekwencji i rozważenia innych możliwości rozwiązania problemu zadłużenia. Warto skorzystać z pomocy doświadczonego pełnomocnika oraz być świadomym swoich praw i obowiązków w trakcie całego procesu upadłościowego.