Szczególne środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym - Kancelaria Poznań

Szczególne środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym

2023-07-25 Kancelaria

Po wydaniu przez sąd wyroku lub nakazie zapłaty wierzyciel ma możliwość złożenia do komornika wniosku egzekucyjnego. Tak więc, wniosek egzekucyjny to nic innego jak wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego składany przez wierzyciela do komornika. Podczas trwania postępowania egzekucyjnego stronom przysługują szczególne środki zaskarżenia, pomimo faktu, iż postępowanie sądowe już się zakończyło. Jakie szczególne środki zaskarżenia możemy wyróżnić w postępowaniu egzekucyjnym? O tym w dzisiejszym wpisie.

Czym są środki zaskarżenia?

Środki zaskarżenia to instytucje procesowe, dzięki którym określone podmioty mogą żądać prawidłowości danych czynności procesowych postępowania podjętych przez określone organy.

Jakie środki zaskarżenia możemy wyróżnić?

Środki zaskarżenia możemy podzielić na:

1) zwyczajne (zażalenie),
2) nadzwyczajne (skarga o wznowienie postępowania),
3) szczególne.

Do szczególnych środków zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym możemy zaliczyć:

1) skargę na czynność komornika,
2) skargę na plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży przedsiębiorstwa lub gospodarstwa,
3) skargę na udzielenie przybicia,
4) skargę na plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji przez zarząd przymusowy,
5) zarzuty przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji.

Więcej o szczególnych środkach zaskarżenia w kolejnych wpisach! 😉