Zawieszenie postępowania komorniczego w szczegółach - Kancelaria Poznań

Zawieszenie postępowania komorniczego w szczegółach

2021-09-15 Kancelaria

W postępowaniu administracyjnym określenie “zawieszenie” oznacza zatrzymanie przebiegu rozpoczętego już postępowania. Postępowanie to może zostać w każdej chwili wznowione, jeśli zajdą ku temu odpowiednie przesłanki. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że wznowiony proces nie wiąże się z koniecznością powtarzania wcześniej przeprowadzonych czynności. Wszelkie złożone dokumenty oraz deklaracje zachowują bowiem swoją moc prawną.

Postępowanie egzekucyjne – jakie zawieszenia wyróżniamy?

Zgodnie z obowiązującym prawem, postępowanie egzekucyjne może zostać wstrzymane między innymi na wniosek dłużnika. Nazywamy to wówczas fakultatywnym zawieszeniem egzekucji. Na każdym etapie prowadzonej sprawy dłużnik może wnieść o zawieszenie postępowania, jednak powinien on wówczas wykazać odpowiednie uzasadnienie lub wskazać właściwe przesłanki prawne, które umożliwią przychylenie się do złożonego wniosku. Może być to na przykład porozumienie z wierzycielem lub wniesienie gwarancji spłaty zadłużenia. W ramach fakultatywnego zawieszenia egzekucji prowadzone postępowanie może być również wstrzymane na wniosek wierzyciela. Do takich sytuacji dochodzi przede wszystkim na skutek zawarcia ugody z dłużnikiem. Warto zaznaczyć, że wierzyciel może wnieść o zawieszenie postępowania bez żadnych konkretnych uzasadnień.

Zdarza się, że postępowanie komornicze jest wstrzymywane z urzędu. Wówczas takie zawieszenie sprawy nazywamy obligatoryjnym. Do tego typu sytuacji dochodzi w momencie, gdy umiera przedstawiciel ustawowy którejś ze stron lub też, gdy wierzyciel albo dłużnik straci zdolność procesową (najczęściej poprzez ubezwłasnowolnienie). Wstrzymanie postępowania jest także możliwe w przypadku złożenia skargi na czynności komornicze, jednak dopiero w sytuacji pozytywnego rozpatrzenia tej skargi.

Oprócz tego wstrzymanie postępowania komorniczego jest także możliwe z mocy prawa. Dzieje się tak przede wszystkim na skutek bankructwa dłużnika, jeśli upadłość konsumencka zostanie ogłoszona w trakcie trwającej egzekucji.