Zobowiązania upadłego konsumenta niepodlegające umorzeniu

Zobowiązania upadłego konsumenta niepodlegające umorzeniu

2023-08-09 Kancelaria

Upadłość konsumencka to szansa na rozpoczęcie nowego, lepszego życia. Samo umorzenie zobowiązań dłużnika stanowi naczelny cel postępowania upadłościowego. Przy chęci ogłoszenia upadłości konsumenckiej, upadły musi pamiętać, iż niektóre długi nie mogą zostać umorzone w drodze postępowania upadłościowego. Do takich długów zaliczają się m.in. alimenty.

Jakie zobowiązania nie podlegają umorzeniu?

Zobowiązania, które nie podlegają umorzeniu zawarte są w art. 49121 ust. 2 prawa upadłościowego. Zgodnie z powyższym, nie podlegają umorzeniu:

1) zobowiązania o charakterze alimentacyjnym;
2) zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci;
3) zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;
4) zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie;
5) zobowiązań do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem;
6) zobowiązań, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

Powyższy katalog zobowiązań jest katalogiem zamkniętym. Należy pamiętać, iż katalog ten dotyczy zobowiązań powstałych przed ogłoszeniem upadłości!

Upadły, określając wysokość raty, którą będzie musiał płacić na rzecz wierzycieli, musi uwzględnić i odpowiednio skalkulować posiadane, wyżej wymienione zobowiązania, tak by wykonanie upadłości w przyszłości nie było zagrożone.

Alimenty

Zgodnie z powyższym, w przypadku gdy jako upadły posiadamy wśród swoich zobowiązań na przykład długi alimentacyjne i zostaną one zgłoszone syndykowi przez uprawnionego do ich otrzymania, to musimy liczyć się z tym, że ww. długi zostaną wciągnięte do spisu zobowiązań.

Należy pamiętać, że obowiązek alimentacyjny nie wygasa po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Osoba zobowiązana do płacenia alimentów będzie je musiała płacić w dalszym ciągu, tyle że zadania te przejmie na czas upadłości syndyk. W zakresie potrąceń, syndyk ma możliwość zajęcia nawet 3/5 pensji na pokrycie zobowiązań alimentacyjnych.

Co istotne, podczas upadłości możesz zostać również pozwany o alimenty!