Wyrok TSUE z 3.10.2019 roku - Kancelaria Poznań

Wyrok TSUE z 3.10.2019 roku

2020-09-11 Kancelaria

Jak wynika z przeprowadzonych badań i danych statystycznych, w ostatnich kilkunastu latach bardzo wiele osób skorzystało z kredytów na cele mieszkaniowe denominowanych lub indeksowanych do franka szwajcarskiego (CHF). Szczególnie trudne do spłaty, dla kredytobiorców ze względu na duże różnice kursowe, są kredyty udzielane w latach 2007-2009. W związku z wyrokiem TSUE z dnia 03.10.2019 w sprawie C-260/10 w głośniej sprawie Państwa Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank Polska SA, krajowe sądy powszechne otrzymały pewne wskazówki do orzekania w podobnych sprawach. Generalnie istotą spraw jest wykazanie, że w umowach kredytowych banki stosowały niedozwolone klauzule związane z przeliczaniem kredytu według zasad, które nie zostały precyzyjnie przedstawione klientom.

Czy każdy może domagać się zwrotu pieniędzy?

Do postępowań reklamacyjnych a następnie sądowych przeciwko bankom udzielającym kredytów indeksowanych lub denominowanych do CHF, mogą przystąpić osoby nadal spłacające kredyt oraz osoby, które kredyt już spłaciły jak również osoby, którym kredyt został wypowiedziany a nawet wszczęto postępowanie egzekucyjne.

Możliwe rozwiązania

Podejmowane działania reklamacyjne a następnie sądowe mogą mieć dwojaki skutek. W pierwszym, następuje unieważnienie umowy kredytowej a strony umowy, czyli klient i bank, zwracają sobie wzajemnie uzyskane świadczenie co oznacza, że klient zwraca bankowi kwotę udzielonego w złotówkach kredytu a bank zwraca klientowi sumę wszystkich zapłaconych rat z odsetkami i dodatkowymi kosztami. Drugie rozwiązanie to zmiana kredytu indeksowanego/denominowanego do CHF na kredyt złotówkowy według oprocentowania LIBOR, który obecnie jest ujemny.

Jak działamy?

W pierwszej kolejności dokonujemy analizy umowy kredytowej, pod kątem występowania klauzul niedozwolonych. Występujemy do banków z odpowiednimi wnioskami celem uzyskania zaświadczeń o wypłacie i spłacie kredytu, kursach przeliczeniowych i innych elementach umowy kredytowej zawierającej klauzule niedozwolone. Po ponownej analizie zebranego materiały występujemy do banków z roszczeniem ustalonym z klientem, tj. unieważnienie umowy lub „odfrankowienie” umowy, w postępowaniach przedsądowych a następnie sądowych.