Skarga na czynności komornika - Kancelaria Poznań

Skarga na czynności komornika

Komornik skarga
2023-07-25 Kancelaria

Skarga na czynności komornika jest jednym z najpopularniejszych środków zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym. Instytucja ta została uregulowana w art. 767 Kodeksu postępowania karnego. Każda strona postępowania lub inna osoba zainteresowana, której prawa zostały naruszone poprzez czynności komornika, ma prawo do złożenia skargi na czynności komornika.

Kto może wnieść skargę na czynności komornika?

Skargę, o której mowa w dzisiejszym wpisie, może wnieść każda osoba poszkodowana działaniem komornika, bądź zaniechaniem działania komornika, do którego był zobowiązany. Tak więc, skargę na czynności komornika może wnieść zarówno dłużnik, jak i wierzyciel oraz osoby trzecie, które zostały w jakiś sposób dotknięte działaniem komornika.

W jaki sposób wnieść skargę?

Skarga na czynności komornika może być wniesiona na urzędowym formularzu. O możliwości wniesienia skargi na urzędowym formularzu oraz o sposobie, w jaki jest on udostępniany, komornik poucza dłużnika przy pierwszej czynności egzekucyjnej, a także strony i uczestników obecnych podczas czynności dokonywanej poza kancelarią, chyba że czynność ta podlega zaskarżeniu skargą w formie ustnej. Komornik doręcza urzędowy formularz skargi na żądanie strony lub uczestnika, jeżeli urzędowego formularza skargi im nie doręczono.

Na wniesienie skargi przysługuje tygodniowy termin, a samą skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania. Komornik, w terminie 3 dni od otrzymania skargi, zobowiązany jest do sporządzenia uzasadnienia zaskarżonej czynności, a następnie przekazania skargi wraz z aktami sprawy do właściwego sądu rejonowego, chyba że komornik uwzględni skargę w całości!

Co skarga na czynności komornika powinna zawierać?

Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem.

Tym samym, skarga na czynności komornika powinna zawierać m.in.:

1) Oznaczenie sądu, do którego jest kierowana,
2) Dane składającego skargę,
3) Odpowiednie oznaczenie pisma,
4) Wskazanie sygnatury akt,
5) Określenie zaskarżonej czynności lub zaniechania czynności,
6) Wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności,
7) Uzasadnienie skargi.