Możliwe rozwiązania problemu kredytów frankowych cz.2 - Kancelaria Poznań

Możliwe rozwiązania problemu kredytów frankowych cz.2

2023-03-30 Kancelaria

W dzisiejszym wpisie kontynuujemy temat możliwych rozwiązań problemu kredytów frankowych. Niewątpliwym jest, że kredyty frankowe, dla wielu z Nas, nastręczają wielu problemów finansowych, jak i zdrowotnych. W poprzednim wpisie opisaliśmy dwa potencjalne rozwiązania problemu kredytów frankowych tj. zawarcie ugody z bankiem oraz ugody za pośrednictwem Rzecznika Finansowego. Dziś opiszemy kolejne dwie możliwości: zawarcie ugody za pośrednictwem mediatora przy Komisji Nadzoru Finansowego, jak również wdanie się w spór z bankiem (wejście na drogę sądową).

Ugoda przed mediatorem przy komisji nadzoru finansowego

Frankowicze mają możliwość skorzystania z procesu mediacji prowadzonego za pośrednictwem Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Co do zasady, ww. mediację rozpoczyna wniosek kredytobiorcy do Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF. Taki wniosek możemy złożyć poprzez bankowość elektroniczną banku, w którym posiadamy kredyt lub poprzez złożenie wniosku w oddziale banku.

Omawiając temat mediacji oczywistym jest, iż mediacja przed KNF jest dobrowolna i muszą zgodzić się na nią obie strony, tj. kredytobiorca oraz bank jako kredytodawca.

Strony, po zdecydowaniu się na mediację, zawierają umowę o mediację, która jest rejestrowana w bazie prowadzonych spraw oraz kolejno przekazana do mediatora.

W trakcie mediacji strony przedstawiają swoje argumenty oraz propozycje ugodowe. Jasnym jest, iż strony poprzez mediację mogą dojść albo nie dojść do porozumienia. W każdym z tych przypadków mediator sporządza protokół z mediacji i przekazuje go uczestnikom mediacji.

Co ciekawe, mediacja przed Komisją Nadzoru Finansowego jest odpłatna, ale tylko dla kredytodawcy. Za mediację, bank dokonuje opłaty w wysokości 500 złotych, niezależnie od liczby współkredytobiorców. Kredytobiorcy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z przeprowadzaniem mediacji, więc z punktu widzenia frankowiczów, opcja mediacji przed KNF wydaje się korzystnym rozwiązaniem. Natomiast koszty wynagrodzenia mediatora pokrywa Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

Spór z bankiem – wejście na drogę sądową

Wejście na drogę sądową z bankiem, który udzielił nam kredytu frankowego, dla wielu osób wydaje się najkorzystniejszą opcją rozwiązania problemu kredytów frankowych. Dlaczego? Kredytobiorcy bowiem nie powinni obawiać się złożenia pozwu do sądu oraz nie powinni obawiać się rozstrzygnięcia w swojej sprawie. Aktualnie linia orzecznicza w sprawach frankowych w Polsce jest ukształtowana i korzystna dla frankowiczów.

Dzięki wyrokowi sądu możemy uzyskać stwierdzenie nieważności umowy kredytu frankowego. Co to oznacza? Oznacza to, że umowę kredytu frankowego, po prawomocnym wyroku, traktujemy jakby nigdy nie została zawarta. Kredytobiorca zwraca do banku jedynie kapitał kredytu, bez obowiązku spłaty oprocentowania, prowizji i opłat dot. ubezpieczenia kredytu. Kredytobiorca rozlicza się z bankiem na zasadzie teorii dwóch kondykcji, tj. bank zwraca frankowiczowi sumę wszystkich spełnionych świadczeń, a kredytobiorca zwraca bankowi kwotę udzielonego kredytu w PLN.

Prawomocny wyrok skutkuje również nieważnością ustanowionych zabezpieczeń na nieruchomości, tj. np. hipoteki czy innych dodatkowych umów.

Podsumowując, przed wybraniem możliwości rozwiązania swojego problemu z kredytem frankowym polecamy skonsultować sprawę indywidualnie z profesjonalnym pełnomocnikiem, tj. osobą trudniącą się w sprawach frankowych oraz osobą doświadczoną w tym zakresie. Niewątpliwie pozwoli to na uniknięcie wielu nieprzyjemności i bezproblemowe przejście przez etap zmiany swojej sytuacji finansowej spowodowanej niekorzystnymi warunkami zaciągniętego kredytu frankowego.