Ile kosztuje restrukturyzacja firmy? - Kancelaria Poznań

Ile kosztuje restrukturyzacja firmy?

2024-04-09 Kancelaria

Restrukturyzacja firmy to proces, który może być kluczowy dla przetrwania i rozwoju przedsiębiorstwa w obliczu trudności finansowych lub zmieniającego się otoczenia rynkowego. Jednak zanim firma podejmie decyzję o restrukturyzacji, ważne jest zrozumienie kosztów związanych z tym procesem. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu, ile kosztuje restrukturyzacja firmy i jakie czynniki mogą wpływać na te koszty.

Restrukturyzacja firmy – co to takiego?

Restrukturyzacja firmy to proces, którego celem jest przemodelowanie i dostosowanie struktury, operacji, zasobów oraz zobowiązań przedsiębiorstwa w celu poprawy jego wydajności, rentowności i zdolności do przetrwania na rynku. Jest to świadome działanie mające na celu dostosowanie firmy do zmieniających się warunków rynkowych, finansowych, technologicznych czy organizacyjnych.

W polskim prawie możemy wyróżnić 4 rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych, tj.:

  1. postępowanie o zatwierdzenie układu,
  2. przyspieszone postępowanie układowe,
  3. postępowanie układowe,
  4. postępowanie sanacyjne.

Ile kosztuje restrukturyzacja firmy?

Omawiając zagadnienie kosztów postępowania restrukturyzacyjnego, wskazać należy, iż koszty przeprowadzenia restrukturyzacji firmy mogą różnić się w zależności od wyboru postępowania restrukturyzacyjnego. Upraszczając, na koszty przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego składają się koszty sądowe (np. opłata od wniosku, zaliczki na poczet kosztów postępowania) oraz wynagrodzenie zarządcy lub nadzorcy sądowego.

Wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

Opłata sądowa od wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego wynosi 1000 zł.

W przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnik musi również wnieść opłatę na poczet zaliczki na koszty postępowania. Taka zaliczka nie jest obligatoryjna w przypadku postępowań układowych oraz postępowań sanacyjnych. Może się jednak zdarzyć, że sąd zażąda takiej zaliczki, np. gdy zostanie ustanowiony tymczasowy nadzorca sądowy.

Przy postępowaniach restrukturyzacyjnych dłużnik zawsze powinien dysponować odpowiednimi środkami na zaliczkę, do której zapłaty może zobowiązać sąd.

Wynagrodzenie nadzorcy i zarządcy sądowego

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, wynagrodzenie nadzorcy sądowego ustala się jako sumę czterech części składowych, w granicach od dwukrotności do czterdziestoczterokrotności podstawy wynagrodzenia. Wynagrodzenie nadzorcy sądowego jest zależne od:

  1. liczby wierzycieli będących uczestnikami postępowania,
  2. sumy wierzytelności przysługujących wierzycielom będącym uczestnikami postępowania,
  3. czasu trwania postępowania, gdy z przyczyn niezależnych od nadzorcy sądowego postępowanie układowe trwa dłużej niż dwanaście miesięcy,
  4. rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego, zakresu czynności podejmowanych przez nadzorcę sądowego w toku postępowania i pracy włożonej w osiągnięcie celu postępowania.

Przez podstawę wynagrodzenia należy rozumieć przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Wynagrodzenie zarządcy ustala się natomiast jako sumę pięciu części składowych, w granicach od trzykrotności do dwustuośmiokrotności podstawy wynagrodzenia.

Podsumowanie

Podsumowując, koszty restrukturyzacji firmy mogą być znaczne i różnić się w zależności od wielu czynników, takich jak skala i zakres restrukturyzacji, specyfika branży czy obecna sytuacja finansowa firmy. Dlatego ważne jest, aby firmy dokładnie rozważyły wszystkie koszty i korzyści związane z restrukturyzacją oraz skorzystały z profesjonalnego doradztwa, aby zapewnić jak najbardziej skuteczny i efektywny proces restrukturyzacji.