Upadłość konsumencka bez majątku dłużnika - Kancelaria Poznań

Upadłość konsumencka bez majątku dłużnika

2023-10-05 Kancelaria

W obliczu niefortunnych okoliczności finansowych, wiele osób może znaleźć się na skraju bankructwa. Upadłość konsumencka staje się ostatnią deską ratunku dla osób fizycznych, które nie są już w stanie sprostać swoim zobowiązaniom finansowym. Co do zasady, upadłość konsumencka może toczyć się w dwóch trybach: zwykłym oraz uproszczonym. Decyzję w zakresie prowadzenia sprawy w danym trybie podejmuje sąd upadłościowy, nie konsument.

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów), którzy stali się niewypłacalni. Niewypłacalność to stan, w którym osoba zadłużona, przez co najmniej 3 miesiące, nie jest w stanie regulować swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, np. nie ma pieniędzy jednocześnie na prowadzenie normalnego życia oraz na spłatę pożyczki.

Co do zasady, upadłość konsumencka polega na oddłużeniu niewypłacalnego konsumenta – umorzeniu całości lub części długów konsumenta w stosunku do jego wierzycieli, których konsument nie jest, ani nie będzie w stanie zapłacić oraz na windykacji (odzyskaniu) należności od niewypłacalnego konsumenta przez jego wierzycieli.

Tryby postępowania upadłości konsumenckiej

W ogłoszeniu o upadłości konsumenckiej, sąd może postanowić, w jakim trybie będzie prowadzone postępowanie upadłościowe. Zgodnie z art. 4911 § 2 Prawa upadłościowego, możemy wyróżnić dwa tryby postępowania upadłościowego, tj.:

  1. uproszczony – uregulowany w art. od 4911 do art. 49138 Prawa upadłościowego – dedykowany konsumentom,
  2. zwykły – co do zasady tryb wzorowany na upadłości przedsiębiorców, bardziej rozbudowany od trybu uproszczonego upadłości konsumenckiej.

Do zmiany trybów może dojść nawet w trakcie trwania upadłości konsumenckiej!

Zgodnie z 4911 § 2, upadłość konsumencką można przeprowadzić w trybie zwykłym jeżeli jest to uzasadnione znacznym rozmiarem majątku dłużnika, znaczną liczbą wierzycieli lub innymi uzasadnionymi przewidywaniami co do zwiększonego stopnia skomplikowania postępowania.

Kto ustala w jakim trybie zostanie przeprowadzona upadłość konsumencka?

To w jakim trybie zostanie przeprowadzona upadłość konsumencka ustala sąd upadłościowy. Na postanowienie sądu upadłościowego o prowadzeniu upadłości w trybie zwykłym przysługuje zażalenie.

W praktyce, upadłość konsumencka toczy się na podstawie przepisów regulujących postępowanie upadłościowe przedsiębiorcy, gdy np. mamy do czynienia z wierzytelnością o dużej wartości czy dużą ilością wierzycieli. Co do zasady, stosowanie zwykłego trybu upadłości w stosunku do konsumentów powinien być stosowany w wyjątkowych sytuacjach. Przy wyborze trybu postępowania, sąd upadłościowy każdorazowo dokona oceny danego stanu faktycznego, sytuacji dłużnika i wierzycieli i przepisów prawa upadłościowego.

Podsumowanie

Upadłość konsumencka to nie tylko sposób na uwolnienie się od ciężaru długów, ale także środek do ponownego ustanowienia kontroli nad swoim życiem finansowym. Pomimo, że tryby postępowania niosą za sobą swoje wyzwania, prawidłowo przeprowadzone postępowanie upadłościowe może być kluczem do odzyskania stabilności i zapewnienia sobie i swoim bliskim bezpiecznej przyszłości finansowej.