Nadzorca i zarządca – charakterystyka zawodów cz. III - Kancelaria Poznań

Nadzorca i zarządca – charakterystyka zawodów cz. III

2022-11-04 Kancelaria

Zarządca

Zarządca natomiast ściśle związany jest z postępowaniem sanacyjnym. Podstawową rolą zarządcy jest objęcie zarządem majtek dłużnika, tj. utworzenie masy sanacyjnej. Zgodnie z ustawą prawo restrukturyzacyjne, majątek dłużnika musi zostać zabezpieczony przed zniszczeniem, ukryciem czy sprzedażą przez dłużnika. Zarządca gwarantuje również zaspokojenie zobowiązań dłużnika wobec wierzycieli. Zarządca, w przeciwieństwie do nadzorcy, jest również zobowiązany do prowadzenia działalności przedsiębiorstwa dłużnika. W postępowaniu sanacyjnym dłużnik nie zarządza swoim majątkiem.

Zarządca, w trakcie postępowania, sporządza spis inwentarza, szacuje majątek oraz sporządza i realizuje plan sanacyjny. Do zadań zarządcy należy również zawiadomienie wierzycieli o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, opiniuje możliwość wykonania układu czy pocenia propozycje układowe.

Wynagrodzenie zarządcy ustala ustawa. Jest to sumę pięciu części składowych, w granicach od trzykrotności do dwustuośmiokrotności podstawy wynagrodzenia. Szczegółowe części składowe wynagrodzenia są określone w przepisach ustawy.

Podsumowanie

Nadzorca (nadzorca układu i nadzorca sądowy) i zarządca są organami sądowymi w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Łączy ich to, że zarówno nadzorcą, jak i zarządcą może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, która posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Każda z omawianych w dzisiejszym wpisie instytucji jest związana z innym postępowaniem restrukturyzacyjnym. Kluczową różnicą pomiędzy nadzorcą a zarządcą wydaje się to, że nadzorca pełni przede wszystkim funkcję opiniującą, doradczą przy prowadzeniu postępowania (nadzorca sądowy ma także możliwość unieważnienia określonych czynności dłużnika), a zarządca natomiast oprócz dbania o majątek dłużnika, ma również obowiązek prowadzenia całego przedsiębiorstwa dłużnika.