Nadzorca i zarządca - charakterystyka zawodów cz. II - Kancelaria Poznań

Nadzorca i zarządca – charakterystyka zawodów cz. II

2022-10-26 Kancelaria

Nadzorca układu

Nadzorca układu jest ściśle związany z postępowaniem o zatwierdzenie układu. Wybiera go sam dłużnik, a podstawą pełnienia przez niego funkcji jest umowa zawarta bezpośrednio z dłużnikiem. Ustawodawca nie uregulował formy zawarcia umowy, lecz wydaje się, iż powinna być zawarta co najmniej w formie pisemnej. Należy pamiętać, iż nadzorcą układu może być osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Zadaniem nadzorcy układu jest przede wszystkim sprawowanie pieczy nad działalnością oraz majątkiem dłużnika do uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzenie układu, tak by dłużnik nie działał na swoją szkodę. Nadzorca układu zabezpiecza majątek dłużnika także w przypadku odmowy zatwierdzenia układu. Wtedy też bierze udział w procesie złożenia uproszczonego wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego lub o ogłoszenie upadłości.

Wspomnieć należy, iż ustawa Prawo restrukturyzacyjne nie reguluje kwestii wynagrodzenia nadzorcy układu. Strony określają wysokość wynagrodzenia w umowie.

Nadzorca sądowy

Z funkcją nadzorcy sądowego mamy do czynienia w przyspieszonym postępowaniu układowym oraz w postępowaniu układowym. Nadzorcę sądowego powołuje sąd w postanowieniu o otwarciu postępowania układowego. Co do zasady sąd powołuje nadzorcę sądowego samodzielnie, jednakże będzie związany wnioskiem dłużnika, który uzyska aprobatę wierzycieli posiadających więcej niż 30% ogólnej sumy wierzytelności.

W przyspieszonym postępowaniu układowym oraz postępowaniu układowym dłużnik może podejmować tylko czynności zwykłego zarządu. Samo to sugeruje, iż nadzorca sądowy w postępowaniu posiada bardzo szeroki zakres kompetencji. Wszelkie czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu wymagają zgody nadzorcy sądowego (są od tego wyjątki). Zgodnie z przepisami prawa restrukturyzacyjnego, nadzorca sądowy kontroluje i ocenia czy określone czynności podejmowane przez dłużnika są czynnościami zwykłego zarządu. Podejmuje również decyzje odnośnie udzielenia zgody dłużnikowi na dokonanie określonej czynności. Nadzorca sądowy jest również właściwy w sprawach:

  1. zawiadomienia wierzycieli o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego,

  2. sporządzenia planu restrukturyzacyjnego oraz spisu wierzytelności,

  3. udziału w zgromadzeniach wierzycieli oraz składania opinii o możliwości wykonania układu,

  4. doradztwa w zakresie propozycji układowych, zapewnienia zgodności z prawem i możliwości ich wykonania.

Przepisy ustawy Prawo restrukturyzacyjne regulują kwestie wynagrodzenia nadzorcy sądowego. Wynagrodzenie ustala się jako sumę czterech części składowych, w granicach od dwukrotności do czterdziestoczterokrotności podstawy wynagrodzenia. Szczegółowe części składowe wynagrodzenia ustala ustawa.