Kiedy sąd może oddalić wniosek o upadłość konsumencką? - Kancelaria Poznań

Kiedy sąd może oddalić wniosek o upadłość konsumencką?

2024-04-02 Kancelaria

Upadłość konsumencka może być dla wielu osób przepustką do odzyskania kontroli nad swoimi finansami i wyjściem z trudnej sytuacji zadłużenia. Jednak nie zawsze wniosek o upadłość zostaje pozytywnie rozpatrzony przez sąd. Istnieje kilka powodów, które mogą skutkować oddaleniem takiego wniosku. W tym artykule przyjrzymy się bliżej sytuacjom, w których sąd może odrzucić wniosek o upadłość konsumencką.

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym dążącym do oddłużenia się osoby upadłem, która to popadła w stan niewypłacalności. Dłużnika uważa się za niewypłacalnego, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

Zainicjować proces upadłości konsumenckiej może osoba nieprowadząca działalności gospodarczej, tj. konsument.

Postępowanie upadłościowe można podzielić na kilka etapów:

 1. postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej,
 2. postępowanie upadłościowe oraz likwidacja masy upadłości,
 3. plan spłaty wierzycieli oraz jego wykonanie,
 4. umorzenie zobowiązań upadłego.

Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej to nic innego jak sytuacja, w której sąd nie przychyla się do złożonego wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości. Przepisy prawa upadłościowego wyróżniają dwie przesłanki oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości – obligatoryjną i fakultatywną.

Obligatoryjne oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Zgodnie z przepisami prawa upadłościowego, Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów. Postępowania upadłościowego bowiem nie powinno się wszczynać, gdy dłużnikowi brakuje środków na pokrycie kosztów postępowania.

Fakultatywne oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości w razie stwierdzenia, że majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.

W jaki sposób następuje oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości?

Oddalając wniosek o ogłoszenie upadłości, sąd wydaje postanowienie. Postanowienie to podlega obwieszczeniu. Postanowienie w przedmiocie oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości zawiera:

 1. imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę;
 2. numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym dłużnika, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, w szczególności numer paszportu i oznaczenie państwa wystawiającego paszport albo numer karty pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, albo numer w zagranicznym rejestrze, albo zagraniczny numer identyfikacji lub identyfikacji podatkowej;
 3. firmę, pod którą działa dłużnik;
 4. miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres dłużnika;
 5. numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli dłużnik ma taki numer.

Co jeszcze może spowodować oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości?

W praktyce, sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości również gdy:

 1. dłużnik niepoprawnie wypełni wniosek i nie dokona uzupełnienia błędów formalnych,
 2. dłużnik nie ma podmiotowości prawnej do spełnienia przesłanek upadłości konsumenckiej, tj. nie jest konsumentem oraz nie pozostaje w stanie niewypłacalności,
 3. dłużnik dopuści się zatajenia majątku.

Podsumowanie

Upadłość konsumencka jest procesem wymagającym poważnego zrozumienia i podejmowania odpowiednich kroków. Dłużnicy powinni być świadomi zarówno korzyści, jak i potencjalnych konsekwencji związanych z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej. Dlatego ważne jest, aby przed podjęciem decyzji skonsultować się z odpowiednimi specjalistami z zakresu prawa upadłościowego, który pomoże w zrozumieniu opcji dostępnych w danym przypadku.