Czym jest upadłość konsumencka? Jakie są jej zalety? Kto może ogłosić? - Kancelaria Poznań

Czym jest upadłość konsumencka? Jakie są jej zalety? Kto może ogłosić?

2024-05-28 Kancelaria

Utrzymanie się w Polsce jest coraz cięższym wyzwaniem. Dobitnie pokazuje to rosnąca liczba składanych do sądu wniosków o upadłość konsumencką. W 2023 r. ogłoszono aż 21000 upadłości konsumenckich. W dzisiejszym artykule zajmiemy się tematem upadłości konsumenckiej, która jest istotnym rozwiązaniem dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Zastanowimy się, jakie korzyści niesie za sobą ten proces oraz kto może skorzystać z możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Poznajmy bliżej tę instytucję prawną, która może być szansą na nowy początek dla wielu zadłużonych osób.

Upadłość konsumencka – co to takiego?

Upadłość konsumencka to procedura sądowa skierowana do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, którzy stali się niewypłacalni, tj. utracili zdolność wywiązywania się z bieżących zobowiązań finansowych. Celem tego procesu jest oddłużenie oraz umożliwienie dłużnikowi spłaty swoich długów w sposób uregulowany i kontrolowany przez sąd, przy jednoczesnym zabezpieczeniu jego podstawowych potrzeb życiowych.

Zgodnie z art. 11 Ustawy prawo upadłościowe, domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

By złożyć wniosek o upadłość konsumencką musisz spełniać poniższe warunki, tj:

 1. być osobą fizyczną (konsumentem), która nie prowadzi działalności gospodarczej,
 2. znajdować się w stanie niewypłacalności, tj. utracić zdolność wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych przez okres co najmniej 3 miesięcy,
 3. być osobą, która w okresie ostatnich 10 lat nie korzystała z dobrodziejstwa postępowania upadłościowego, którego konsekwencją było całkowite lub częściowe umorzenie długów.

Zalety upadłości konsumenckiej

Do zalet instytucji upadłości konsumenckiej możemy zaliczyć:

 • ochronę majątku dłużnika – proces upadłości konsumenckiej umożliwia ochronę majątku dłużnika przed egzekucją przez wierzycieli,
 • rozwiązanie długów – dłużnik ma szansę na uregulowanie swoich zobowiązań finansowych w sposób skoordynowany i zatwierdzony przez sąd,
 • zabezpieczenie przed windykacją – proces upadłości konsumenckiej wstrzymuje wszelkie działania windykacyjne wobec dłużnika, zapewniając mu spokój i czas na uregulowanie swojej sytuacji finansowej.

Wady upadłości konsumenckiej

Pomimo licznych zalet, upadłość konsumencka nie jest pozbawiona wad. Do kluczowych wad upadłości konsumenckiej możemy zaliczyć utratę kontroli nad własnym majątkiem. W trakcie upadłości konsumenckiej dłużnik traci kontrolę nad swoim majątkiem, który zostaje przejęty przez syndyka w celu spłaty wierzycieli. To oznacza, że dłużnik może być pozbawiony pewnych dóbr, które są mu potrzebne do normalnego funkcjonowania.

Czy warto złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Decyzja o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej do sądu upadłościowego jest poważnym krokiem, który wymaga gruntownego rozważenia wszystkich zalet i wad tego procesu. Ostateczna ocena czy warto złożyć taki wniosek zależy od indywidualnej sytuacji finansowej i życiowej każdej osoby. Dlatego tak ważne jest, by przy chęci skorzystania z instytucji upadłości konsumenckiej, skonsultować ten krok z profesjonalnych pełnomocnikiem specjalizującym się w prawie upadłościowym.

Kiedy sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jeżeli m.in.:

 1. dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.
 2. w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań,
 3. jeżeli dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Syndyk – rola w procesie upadłości konsumenckiej

Syndyk w imieniu sądu przejmuje zarząd nad majątkiem dłużnika i podejmuje niezbędne działania, mające na celu spłatę wierzycieli i pozbycia sie długu. Syndykiem może zostać osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo spółka handlowa, spełniająca wymogi art. 157 ustawy – prawo upadłościowe. W obu przypadkach obowiązkowe jest posiadanie licencji doradcy restrukturyzacyjnego.

Plan spłaty – na czym polega?

Plan spłaty wierzycieli można określić jako sądowe ukształtowanie harmonogramu spłat dokonywanych przez dłużnika. Zgodnie z przepisami, w postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd:

 1. wymienia wierzycieli uczestniczących w planie spłaty;
 2. dokonuje podziału majątku masy upadłości pomiędzy wierzycieli uczestniczących w planie spłaty, jeżeli w postępowaniu zgromadzono fundusze masy upadłości;
 3. ustala, czy dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa;
 4. określa, w jakim zakresie i okresie, nie dłuższym niż trzydzieści sześć miesięcy, upadły jest obowiązany spłacić zobowiązania, które w postępowaniu upadłościowym prowadzonym zgodnie z przepisami części pierwszej zostałyby uznane na liście wierzytelności, oraz jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli.

Podsumowanie

Upadłość konsumencka to istotne narzędzie dla osób borykających się z problemami finansowymi, które nie są w stanie samodzielnie uregulować swojego zadłużenia. Dzięki temu procesowi dłużnik ma szansę na rozwiązanie swoich długów w sposób uregulowany i kontrolowany przez sąd, przy jednoczesnym zabezpieczeniu swoich podstawowych potrzeb życiowych oraz ochronie majątku przed egzekucją przez wierzycieli.