Adopcja dziecka – jak wyglądają procedury adopcyjne? - Kancelaria Poznań

Adopcja dziecka – jak wyglądają procedury adopcyjne?

2024-01-16 Kancelaria

Decyzja o adopcji dziecka to jeden z najważniejszych kroków w życiu wielu rodzin. Proces adopcyjny, choć pełen emocji i nadziei, jest również skomplikowany i wymaga przejścia przez szereg procedur prawnych i psychologicznych. W tym artykule przybliżymy, jak wyglądają procedury adopcyjne, aby pomóc przyszłym rodzicom adopcyjnym lepiej zrozumieć ten proces.

Adopcja – czym jest?

Adopcja, inaczej przysposobienie, jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko wymiar psychologiczny, lecz także prawny: powstałe w wyniku adopcji relacje łączące dziecko i jego nowych rodziców są tożsame z relacjami opartymi na więzach krwi i pochodzenia. Zarówno dziecko, jak i jego nowi rodzice, mają więc względem siebie takie same prawa i obowiązki, jakie istnieją między potomstwem a jego biologicznymi rodzicami. Przysposobić można osobę małoletnią, tylko dla jej dobra.

Instytucja przysposobienia zawarta została w art. 114 i nast. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Kto może dokonać adopcji dziecka?

Według Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przysposobić może osoba, która posiada:
pełną zdolność do czynności prawnych,
kwalifikacje osobiste uzasadniające przekonanie, że będzie należycie wywiązywała się z obowiązków przysposabiającego,
opinię kwalifikacyjną oraz świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny, o którym mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Między przysposabiającym a przysposobionym powinna istnieć odpowiednia różnica wieku.

Jak wygląda procedura adopcyjna?

Zgodnie z Informacjami ogólnymi o adopcji krajowej, dostępnymi na stronie rządowej www.gov.pl, droga do przysposobienia wiedzie przez ośrodek adopcyjny. Odgrywa on istotną rolę zarówno na etapie przygotowania do adopcji, jak i w jej trakcie, a po zakończeniu całej procedury może udzielać rodzinie adopcyjnej potrzebnego wsparcia. Wykaz ośrodków adopcyjnych, które na terenie danego województwa prowadzą postępowania adopcyjne, możecie Państwo znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej tego województwa.

Kandydaci mogą zwrócić się do dowolnego, wybranego przez siebie ośrodka adopcyjnego w kraju (brak rejonizacji). Procedura rozpoczyna się od złożenia dokumentów oraz dokonania wstępnej oceny, dotyczącej ich kwalifikacji osobistych oraz motywacji do adopcji.

Po przeprowadzeniu wstępnej oceny kandydata do przysposobienia dziecka ośrodek adopcyjny sporządza dokument potwierdzający przeprowadzenie wstępnej oceny, który zawiera w szczególności wskazanie, czy wstępna ocena jest pozytywna czy negatywna.

Następnym etapem jest skierowanie na bezpłatne szkolenie pomagające „oswoić” lęki i obawy kandydatów, towarzyszące planom adopcji.

W dalszej kolejności, ośrodek adopcyjny przygotowuje opinię kwalifikacyjną. Jej celem jest dokładne określenie potencjału kandydatów na rodziców oraz upewnienie się, że stworzą oni dla dziecka bezpieczną, akceptującą, kochającą i mądrą rodzinę. Pod uwagę brana jest również sytuacja materialna i mieszkaniowa kandydatów, niekaralność oraz stan zdrowia fizycznego i psychicznego (w tym brak uzależnień).

Po uzyskaniu pozytywnej opinii kwalifikacyjnej rozpoczyna się okres oczekiwania na dziecko. Rodziców dobiera się do dziecka w taki sposób, by potrafili oni właściwie zaspokoić jego potrzeby.

Podsumowanie

Proces adopcji to droga pełna wyzwań, ale również niezmiernie satysfakcjonująca. Wymaga od przyszłych rodziców adopcyjnych cierpliwości, zaangażowania oraz gotowości do pokonania różnych trudności. Warto jednak pamiętać, że każdy etap procedury adopcyjnej jest zaprojektowany tak, aby zapewnić najlepsze dopasowanie i dobro dziecka. Dla wielu rodzin, adopcja jest początkiem nowego, pełnego miłości rozdziału w ich życiu.