Wezwanie do zapłaty po ogłoszeniu upadłości - co robić gdy je otrzymamy? - Kancelaria Poznań

Wezwanie do zapłaty po ogłoszeniu upadłości – co robić gdy je otrzymamy?

Wezwanie do zapłaty po ogłoszeniu upadłości — co robić gdy je otrzymamy?
2024-06-18 Kancelaria

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest często jedynym rozwiązaniem dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, które nie są w stanie regulować swoich zobowiązań. Proces ten, chociaż skomplikowany i czasochłonny, może przynieść ulgę, umożliwiając rozpoczęcie nowego rozdziału w życiu bez długów. Jednak nawet po ogłoszeniu upadłości, możliwe jest otrzymanie wezwania do zapłaty od wierzycieli. Co zrobić, gdy takie wezwanie trafi do Twojej skrzynki pocztowej? Jakie kroki podjąć, aby chronić swoje prawa i uniknąć niepotrzebnych komplikacji prawnych? W tym artykule szczegółowo omówimy, jak postępować w takiej sytuacji.

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, które ma na celu oddłużenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Proces ten pozwala na umorzenie całości lub części zobowiązań osoby zadłużonej, której majątek nie wystarcza na pokrycie wszystkich długów. Upadłość konsumencka daje szansę na nowy start, ale wiąże się także z pewnymi ograniczeniami, takimi jak zarządzanie majątkiem przez syndyka.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Procedura ogłoszenia upadłości konsumenckiej obejmuje kilka etapów:

 1. Złożenie wniosku — osoba zadłużona składa wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej do sądu rejonowego.
 2. Rozpatrzenie wniosku przez sąd — sąd ocenia wniosek pod kątem formalnym i merytorycznym, w tym analizuje, czy wnioskodawca rzeczywiście nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań.
 3. Ogłoszenie upadłości — jeśli sąd uzna, że spełnione są przesłanki do ogłoszenia upadłości, wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.
 4. Wyznaczenie syndyka — sąd wyznacza syndyka, który przejmuje zarządzanie majątkiem upadłego i przeprowadza likwidację masy upadłościowej.
 5. Podział majątku — syndyk sprzedaje majątek upadłego i dzieli uzyskane środki pomiędzy wierzycieli zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Skutki ogłoszenia upadłości

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma istotne skutki prawne:

 • Zawieszenie postępowań egzekucyjnych — wszystkie postępowania egzekucyjne prowadzone przeciwko dłużnikowi zostają zawieszone.
 • Przejście majątku do masy upadłościowej — majątek dłużnika wchodzi do masy upadłościowej, którą zarządza syndyk.
 • Zaspokajanie wierzycieli — zobowiązania dłużnika są zaspokajane z masy upadłościowej zgodnie z ustaloną kolejnością.

Wezwanie do zapłaty po ogłoszeniu upadłości

Co to jest wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty to formalne pismo wysłane przez wierzyciela do dłużnika, w którym wzywa się do uregulowania zaległego zobowiązania. Wezwanie to zawiera informacje dotyczące kwoty długu, terminu zapłaty oraz możliwych konsekwencji w przypadku braku zapłaty.

Dlaczego wierzyciel wysyła wezwanie do zapłaty po ogłoszeniu upadłości?

Wysłanie wezwania do zapłaty po ogłoszeniu upadłości może wynikać z kilku powodów:

 • Brak wiedzy o upadłości — wierzyciel może nie być świadomy, że dłużnik ogłosił upadłość;
 • Błąd proceduralny — wierzyciel mógł nie zostać powiadomiony przez syndyka o ogłoszeniu upadłości;
 • Próba zabezpieczenia roszczenia — wierzyciel może próbować zabezpieczyć swoje roszczenie mimo ogłoszenia upadłości, licząc na to, że dłużnik ureguluje zobowiązanie.

Jak reagować na wezwanie do zapłaty po ogłoszeniu upadłości?

Pierwszym krokiem po otrzymaniu wezwania do zapłaty jest dokładne sprawdzenie jego treści. Upewnij się, że wezwanie dotyczy rzeczywiście Twojego zobowiązania i że zawiera wszystkie niezbędne informacje, takie jak:

 • Dane wierzyciela;
 • Wysokość długu;
 • Termin zapłaty;
 • Numer konta bankowego do dokonania płatności.

Jeżeli jesteś w trakcie postępowania upadłościowego, powinieneś natychmiast skontaktować się z syndykiem. Syndyk jest odpowiedzialny za zarządzanie Twoim majątkiem i powinien być poinformowany o każdym wezwaniu do zapłaty, które otrzymujesz. Syndyk może podjąć odpowiednie kroki w celu poinformowania wierzyciela o ogłoszeniu upadłości i zawieszeniu postępowań windykacyjnych.

Wierzyciel powinien zostać poinformowany o Twojej upadłości. Możesz to zrobić samodzielnie lub za pośrednictwem syndyka. W powiadomieniu należy podać:

 • Informację o ogłoszeniu upadłości wraz z datą postanowienia sądu;
 • Dane kontaktowe syndyka;
 • Wskazanie, że dalsze działania windykacyjne są bezskuteczne w związku z ogłoszeniem upadłości.

Wierzyciel, który nie został uwzględniony przez syndyka, powinien zgłosić swoją wierzytelność do masy upadłościowej. W tym celu wierzyciel musi złożyć odpowiednie zgłoszenie w terminie określonym przez sąd. Zgłoszenie powinno zawierać:

 • Dane wierzyciela;
 • Wysokość i podstawę wierzytelności;
 • Dokumenty potwierdzające istnienie wierzytelności.

Jeśli sytuacja wydaje się skomplikowana lub nie jesteś pewny, jakie kroki podjąć, warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie upadłościowym. Prawnik pomoże Ci zrozumieć Twoje prawa i obowiązki oraz doradzi, jak skutecznie reagować na wezwanie do zapłaty po ogłoszeniu upadłości.

Postępowanie wierzycieli w kontekście upadłości

Organizacja postępowania wierzycieli

W przypadku ogłoszenia upadłości, wierzyciele muszą dostosować swoje działania do nowych okoliczności. Ważne jest, aby zrozumieć, że upadłość wpływa na zdolność dłużnika do regulowania zobowiązań. Wierzyciele powinni:

 • Zgłosić swoje wierzytelności do masy upadłościowej w określonym terminie;
 • Przekazać niezbędne dokumenty potwierdzające istnienie wierzytelności;
 • Współpracować z syndykiem w celu uzyskania informacji na temat podziału masy upadłościowej.

Hierarchia wierzytelności

W postępowaniu upadłościowym wierzytelności są zaspokajane zgodnie z określoną hierarchią. Prawo upadłościowe wyróżnia cztery kategorie wierzytelności:

 • Kategoria pierwsza — należności związane z okresem przed ogłoszeniem upadłości, takie jak wynagrodzenie ze stosunku pracy;
 • Kategoria druga — pozostałe wierzytelności, które nie podlegają zaspokajaniu w innych kategoriach, w tym podatki, daniny publiczne i składki ubezpieczeniowe;
 • Kategoria trzecia — odsetki od wierzytelności z kategorii wyższych, kary grzywny sądowe i administracyjne oraz zobowiązania z tytułu darowizn i zapisów;
 • Kategoria czwarta — wierzytelności wspólników lub akcjonariuszy z tytułu pożyczek czy dostaw towarów na odroczony termin, z uwzględnieniem odsetek.

Co może zrobić wierzyciel?

Jeżeli jesteś wierzycielem, który otrzymał informację o ogłoszeniu upadłości dłużnika, powinieneś podjąć następujące kroki:

 • Zgłoszenie wierzytelności — jak najszybciej zgłoś swoją wierzytelność do masy upadłościowej, aby mieć szansę na jej zaspokojenie
 • Monitorowanie postępowania upadłościowego — bądź w stałym kontakcie z syndykiem i śledź przebieg postępowania upadłościowego;
 • Uczestnictwo w zgromadzeniu wierzycieli — uczestnicz w zgromadzeniach wierzycieli, gdzie podejmowane są decyzje dotyczące podziału masy upadłościowej.

Podsumowanie

Otrzymanie wezwania do zapłaty po ogłoszeniu upadłości może być stresujące, ale nie jest to sytuacja bez wyjścia. Kluczowe jest podjęcie odpowiednich kroków i współpraca z syndykiem oraz wierzycielami. Pamiętaj, że celem upadłości konsumenckiej jest umożliwienie osobie zadłużonej nowego startu finansowego, a wszelkie działania wierzycieli muszą być zgodne z przepisami prawa upadłościowego.

W przypadku wątpliwości zawsze warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach upadłościowych, który pomoże Ci zrozumieć Twoje prawa i obowiązki oraz doradzi, jakie kroki podjąć w celu ochrony Twoich interesów. Dzięki temu możesz skutecznie zarządzać swoją sytuacją finansową i skupić się na budowaniu stabilnej przyszłości bez długów.