Upadłość konsumencka a umowa najmu mieszkania - co warto wiedzieć? - Kancelaria Poznań

Upadłość konsumencka a umowa najmu mieszkania – co warto wiedzieć?

2023-02-10 Kancelaria

Czy zastanawiali się Państwo kiedyś nad ogłoszeniem upadłości konsumenckiej i podnieśli w wątpliwość temat: co stanie się z moimi świadczeniami społecznymi (w tym 500+ na dziecko), które pobieram? Czy ww. świadczenia również zostaną mi zabrane na poczet spłaty długu? W dzisiejszym poście postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości w tym zakresie.

Odpowiedź na powyższe znajdziemy w art. 63 ustawy Prawo upadłościowe, zgodnie z którym, do masy upadłości nie wchodzi m.in.:

  1. mienie, które jest wyłączone od egzekucji wg przepisów Kodeksu postępowania cywilnego,
  2. wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepodlegającej zajęciu,
  3. kwota uzyskana z tytułu realizacji zastawu rejestrowego lub hipoteki, jeżeli upadły pełnił funkcję administratora zastawu lub hipoteki, w części przypadającej zgodnie z umową powołującą administratora pozostałym wierzycielom,
  4. środki pieniężne znajdujące się na rachunku będącym przedmiotem blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej.

Więcej wyjątków, które nie wliczają się do składu masy upadłości określają przepisy z art. 63-67a ustawy prawo upadłościowe.

By odpowiedzieć na pytanie czy świadczenia socjalne, w tym 500+, zostaną poddane egzekucji, musimy, powołując się na zapis z prawa upadłościowego, tj. : „do masy upadłości nie wchodzi m.in.: mienie, które jest wyłączone od egzekucji wg przepisów Kodeksu postępowania cywilnego”, zajrzeć do przepisów KPC. Tym samym, zgodnie z art. 833 § 6 k.p.c., egzekucji nie podlegają m.in. świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze czy świadczenie dobry start.

Przywołać należy również artykuł 831 § 1 pkt 2 k.p.c., który określa, iż egzekucji nie podlegają  sumy przyznane przez Skarb Państwa na specjalne cele (w szczególności stypendia, wsparcia), chyba że wierzytelność egzekwowana powstała w związku z urzeczywistnieniem tych celów albo z tytułu obowiązku alimentacyjnego.

Powyższe dobitnie wskazuje, iż środki socjalne oraz świadczenie 500+, przyznane ze środków Skarbu Państwa, w przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej, nie wejdą do składu masy upadłości. Syndyk nie będzie miał możliwości dysponowania tymi środkami, więc upadły będzie mógł korzystać ze środków socjalnych na wszelkie potrzeby życia codziennego.