Nadzorca i zarządca - charakterystyka zawodów cz. I - Kancelaria Poznań

Nadzorca i zarządca – charakterystyka zawodów cz. I

2022-10-19 Kancelaria

Sytuacja ekonomiczna w kraju nie rozpieszcza. Wciąż rosnące koszty życiowe, podwyżki za media, paliwo, żywność, galopująca inflacja itd. To wszystko składa się na sytuację, w której przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na ogłoszenie upadłości, bądź restrukturyzację firmy. Podczas restrukturyzacji możemy spotkać się z zawodami nadzorcy sądowego, nadzorcy układu czy zarządcy. Dzisiaj przedstawię Państwu ogólną charakterystykę powyższych zawodów.

Nadzorca i zarządca

Charakterystyka nadzorcy i zarządcy jest uregulowana w Prawie restrukturyzacyjnym. Zgodnie z przepisami, nadzorca (w tym: nadzorca układu i nadzorca sądowy) oraz zarządca prowadzą postępowanie restrukturyzacyjne. Na blogu pojawiły się już wpisy opisujące zarys ogólny prawa restrukturyzacyjnego oraz dwa z czterech postępowań restrukturyzacyjnych, tj. postępowanie o zatwierdzenie układu oraz przyśpieszone postępowanie układowe. Jeżeli nie zapoznali się Państwo z powyższymi informacjami – zapraszam do nadrobienia.

Funkcję nadzorcy i zarządcy może sprawować jedynie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego (który spełnia przewidziane ustawą warunki) oraz spółka handlowa której wspólnicy ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo członkowie zarządu reprezentujący spółkę posiadają taką licencję oraz która ma konto doradcy restrukturyzacyjnego w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe.

Przepisy prawa restrukturyzacyjnego regulują również przeszkody do bycia nadzorcą albo zarządcą, bowiem omawianych funkcji nie może pełnić osoba fizyczna albo spółka handlowa, która jest:

1) wierzycielem lub dłużnikiem dłużnika;
2) małżonkiem, wstępnym, zstępnym, jednym z rodzeństwa, powinowatym dłużnika lub jego wierzyciela w tej samej linii czy stopniu;
3) osobą pozostającą z dłużnikiem w stosunku przysposobienia lub małżonkiem tej osoby albo osobą pozostającą z dłużnikiem w faktycznym związku, prowadzącą z nim wspólnie gospodarstwo domowe;
4) lub była zatrudniona przez dłużnika na podstawie stosunku pracy albo wykonywała pracę lub świadczyła usługi na rzecz dłużnika na podstawie innego stosunku prawnego, z wyjątkiem wykonywania na rzecz dłużnika czynności doradztwa restrukturyzacyjnego, o których mowa w ustawie o licencji doradcy restrukturyzacyjnego;
5) lub była członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem dłużnika albo jest lub w okresie dwóch lat przed dniem złożenia wniosku restrukturyzacyjnego była wspólnikiem albo akcjonariuszem dłużnika posiadającym udziały albo akcje w wysokości wyższej niż 5% kapitału zakładowego dłużnika lub wierzyciela, a w przypadku prostej spółki akcyjnej – więcej niż 5% akcji tej spółki;
6) lub była spółką powiązaną z dłużnikiem lub jest lub była członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem takiej spółki albo jest lub w okresie dwóch lat przed dniem złożenia wniosku restrukturyzacyjnego była wspólnikiem albo akcjonariuszem posiadającym udziały albo akcje w wysokości wyższej niż 5% kapitału zakładowego spółki powiązanej z dłużnikiem, a w przypadku prostej spółki akcyjnej – więcej niż 5% akcji tej spółki.