Kredyty frankowe - zarysy problemu - Kancelaria Poznań

Kredyty frankowe – zarysy problemu

2023-05-22 Kancelaria

Kolejnym bankiem, którego umowy frankowe przeanalizujemy, jest Santander Bank Polska S.A. Przed wymienieniem właściwych klauzul abuzywnych w umowach frankowych tegoż banku, wspomnieć należy, że chodzi o podmioty: Kredyt Bank S.A., Bank Zachodni WBK S.A. oraz Deutsche Bank S.A. To właśnie w tych bankach zaciągane były w przeszłości kredyty frankowe, a ww. podmioty to aktualnie Santander Bank Polska S.A., więc wszelkie roszczenia należy kierować właśnie do tego banku. Jeżeli zawarłeś umowę o kredyt frankowy z którymś z ww. banków – koniecznie przeczytaj!

Klauzule abuzywne

Klauzule abuzywne to nic innego jak niedozwolone postanowienia umowne. Za takowe możemy uznać zapisy umowy zawieranej z konsumentem, które nie zostały z nim indywidualnie uzgodnione. Niedozwolone zapisy nie wiążą konsumenta wówczas, gdy kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.

Niedozwolone zapisy w umowach kredytowych Santander Bank Polska S.A.

Poniżej przedstawiamy Państwu klauzule niedozwolone w umowach zawieranych z Santander Bank Polska S.A., tj.: Kredyt Bank S.A., Bank Zachodni WBK S.A. oraz Deutsche Bank S.A. Katalog klauzul abuzywnych został opublikowany przez Rzecznika Finansowego, który to stworzył mapę klauzul niedozwolonych w umowach kredytów “walutowych”:

1. Umowa z 2002 r. (Kredyt Bank S.A.):

§ 1 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]:

„Bank udziela Kredytobiorcy na wniosek z dnia (…) kredytu w walucie (…) złotych
denominowanego w walucie CHF. Kwota transzy kredytu zostanie określona według
kursu kupna dewiz dla CHF zgodnie z „Tabelą kursów” obowiązującą w Banku w dniu
uruchomienia transzy kredytu.”

§ 2 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]:

„Każda transza kredytu wypłacana jest w złotych, przy jednoczesnym przeliczeniu
wysokości transzy według kursu kupna dewiz dla CHF zgodnie z „Tabelą kursów”
obowiązująca w Banku w dniu uruchomienia danej transzy.”

§ 8 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]:

„Wysokość miesięcznej raty kapitałowo – odsetkowej określona jest w CHF. Spłata rat
kapitałowo – odsetkowych dokonywana jest w złotych po uprzednim przeliczeniu rat
kapitałowo – odsetkowych według kursu sprzedaży dewiz dla CHF zgodnie z „Tabelą
kursów” obowiązującą w Banku w dniu spłaty danej raty.”

2. Umowa z 2007 r. EKSTRALOKUM (Kredyt Bank S.A.):

§ 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]:

„Na wniosek z dnia (…) Bank udziela Kredytobiorcy kredytu w kwocie (…)
denominowanego (waloryzowanego) w walucie CHF na okres 360 miesięcy od dnia
(…) do dnia (…) (ostateczny termin spłaty kredytu) na zasadach określonych w
Umowie i OWKM, wliczając to:
1) okres wykorzystania kredytu: 4 miesięcy;
2) okres karencji w spłacie kredytu 0 miesięcy;
3) okres spłaty kredytu wraz z należnymi odsetkami: 356 miesięcy.”

§ 2 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]:

„Kwota kredytu denominowanego (waloryzowanego) w CHF lub transzy kredytu
zostanie określona według kursu kupna dewiz dla wyżej wymienionej waluty zgodnie z
„Tabelą kursów” obowiązującą w Banku w dniu wykorzystania kredytu lub transzy
kredytu.”

§ 4 ust. 1a [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]:

„Każda transza kredytu wykorzystana jest w złotych, przy jednoczesnym przeliczeniu
wysokości transzy według kursu kupna dewiz CHF zgodnie z „Tabelą kursów”
obowiązującą w Banku w dniu wykorzystania danej transzy.”

§ 9 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]:

„Po okresie wykorzystania kredytu Kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty kredytu
wraz z odsetkami w 356 ratach miesięcznych w dniu 1 każdego miesiąca począwszy
od (…). Wysokość rat kapitało-odsetkowych określona jest w CHF. Spłata rat
kapitałowo-odsetkowych dokonywana jest w złotych po uprzednim przeliczeniu rat
kapitałowo-odsetkowych według kursu sprzedaży dewiz dla CHF obowiązującego w
Banku w dniu spłaty, a tym samym zamiana wysokości w/w kursu waluty ma wpływ
na ostateczną wysokość spłacanego przez Kredytobiorcę kredytu.”

§ 9 ust. 6 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]:

„Kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty odsetek w każdym miesiącu okresu, o
którym mowa w ust. 4 w dniu 1 każdego miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 5. Wysokość
należnych odsetek określana jest w CHF. Spłata należnych odsetek dokonywana jest w
złotych po uprzednim przeliczeniu należnych odsetek według kursu sprzedaży dewiz
dla CHF zgodnie z „Tabelą kursów” obowiązującą w Banku w dniu spłaty. Wysokość
należnych odsetek w złotych zależy od wysokości kursu sprzedaży dewiz dla CHF
obowiązującego w Banku w dniu spłaty.”

3. Umowa z 2008 r. EKSTRALOKUM (Kredyt Bank S.A.):

§ 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]:

„Na wniosek z dnia (…) Bank udziela Kredytobiorcy kredytu w kwocie (…)
denominowanego (waloryzowanego) w walucie CHF na okres 360 miesięcy od dnia
(…) do dnia (…) (ostateczny termin spłaty kredytu) na zasadach określonych w
Umowie i OWKM, wliczając w to:
1) okres wykorzystania kredytu: x miesięcy;
2) okres karencji w spłacie kredytu x miesięcy;
3) okres spłaty kredytu wraz z należnymi odsetkami: x miesięcy.”

§ 2 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]:

„Kwota kredytu denominowanego (waloryzowanego) w CHF lub transzy kredytu
zostanie określona według kursu kupna dewiz dla wyżej wymienionej waluty zgodnie z
„Tabelą kursów” obowiązującą w Banku w dniu wykorzystania kredytu lub transzy
kredytu.”

§ 4 ust. 1a [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]:

„Kredyt wykorzystywany jest w złotych, przy jednoczesnym przeliczeniu kwoty kredytu
według kursu kupna dewiz dla CHF zgodnie z „Tabelą kursów” obowiązującą w Banku
w dniu wykorzystania kredytu.”

§ 9 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]:

„Po okresie wykorzystania kredytu Kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty kredytu
wraz z odsetkami w X ratach miesięcznych w dniu X każdego miesiąca począwszy od
(…). Wysokość rat kapitało-odsetkowych określona jest w CHF. Spłata rat kapitałowoodsetkowych dokonywana jest w złotych po uprzednim przeliczeniu rat kapitałowoodsetkowych według kursu sprzedaży dewiz dla CHF zgodnie z „Tabelą kursów” obowiązującą w Banku w dniu spłaty. Wysokość rat kapitałowo-odsetkowych w złotych zależy od wysokości kursu sprzedaży dewiz dla CHF obowiązującego w Banku
w dniu spłaty, a tym samym zmiana wysokości kursu waluty ma wpływ na ostateczną
wysokość spłaconego przez Kredytobiorcę kredytu.”

§ 9 ust. 6 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]:

„Kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty odsetek w każdym miesiącu okresu, o
którym mowa w ust. 4 w dniu X każdego miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 5. Wysokość
należnych odsetek określana jest w CHF. Spłata należnych odsetek dokonywana jest w
złotych po uprzednim przeliczeniu należnych odsetek według kursu sprzedaży dewiz
dla CHF zgodnie z „Tabelą kursów” obowiązującą w Banku w dniu spłaty. Wysokość
należnych odsetek w złotych zależy od wysokości kursu sprzedaży dewiz dla CHF
obowiązującego w Banku w dniu spłaty.”

4. Umowa o dewizowy kredyt mieszkaniowy z 2006 r. (Bank Zachodni WBK S.A.):

Art. 3.07 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]:

„Uruchomienie kredytu nastąpi w złotych polskich przy wykorzystaniu bieżącego kursu
kupna dewiz dla CHF obowiązującego w Banku Zachodnim WBK S.A. w dniu
płatności.”

Art. 3.08 ust. 5 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]:

„Walutą spłaty kredytu jest CHF. W przypadku spłaty kredytu w złotych polskich
realizacja płatności nastąpi przy wykorzystaniu bieżącego kursu sprzedaży dewiz dla
CHF obowiązującego w Banku Zachodnim WBK S.A. w dniu realizacji należności
Banku.”

Art. 3.12 ust. 3 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]:

„Płatność prowizji nastąpi w złotych polskich przy wykorzystaniu bieżącego kursu
kupna dewiz dla CHF obowiązującego w Banku Zachodnim WBK S.A. w dniu płatności
prowizji.”

5. Umowa o dewizowy kredyt mieszkaniowy/inwestorski z 2008 r. (Bank Zachodni WBK S.A.):

Art. 3.07 ust. 3 pkt. 3.1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]:

„Uruchomienie kredytu nastąpi na rachunek wskazany w ust. 2, w zależności od
waluty rachunku:
W złotych polskich przy wykorzystaniu bieżącego /negocjowanego kursu kupna dewiz
dla CHF obowiązującego w Banku w dniu płatności lub w walucie kredytu.”

Art. 3.09 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]:

„Walutą spłaty kredytu jest CHF. W przypadku spłaty kredytu w złotych realizacja
płatności nastąpi przy wykorzystaniu bieżącego kursu sprzedaży dewiz dla CHF
obowiązującego w Banku w dniu realizacji należności Banku.”

6. Umowa z 2006 r. i z 2007 r. (Deutsche Bank S.A.):

Pkt 13 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]:

„Kwota niskiego wkładu własnego podlegająca ubezpieczeniu wynosi: X CHF (słownie:
…. franków szwajcarskich), co stanowi równowartości X zł. (słownie: … złotych) Kurs
waluty X.”

§ 2 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]:

„Kwota Kredytu będzie wypłacona Kredytobiorcy jednorazowo lub w transzach
zgodnie z zapisami pkt 2 Tabeli, po spełnieniu warunków do wypłaty Kredytu/transz
Kredytu, na podstawie dyspozycji Kredytobiorcy wypłaty Kredytu/transz Kredytu
złożonej najpóźniej na dwa dni robocze przed planowaną wypłatą. Wypłata następuje
zgodnie z harmonogramem wypłat stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy. Zmiana
harmonogramu wypłat w okresie określonym w pkt 2 Tabeli w zakresie terminu
wypłaty Kredytu/transz Kredytu oraz ich wysokości następuje za zgoda Banku na
podstawie jednostronnej dyspozycji Kredytobiorcy i nie wymaga zawarcia aneksu do
Umowy. Jeżeli Kredytobiorca nie dotrzyma warunków udzielenia kredytu lub utraci
zdolność kredytową wówczas Bank może wypowiedzieć Umowę lub obniżyć kwotę
przyznanego kredytu, jeżeli nie został on wypłacony w całości. W przypadku wypłaty
w złotych lub innej walucie niż określona w pkt 2 Tabeli Bank zastosuje kurs kupna
CHF opublikowany w „Tabeli kursów dla kredytów mieszkaniowych i konsolidacyjnych
w walutach obcych Deutsche Bank PBC SA obowiązujący w Banku w dniu wypłaty
kwoty Kredytu lub jego transzy.”

§ 3 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]:

„Od przyznanego Kredytobiorcy Kredytu Bankowi przysługuje Prowizja określona w
pkt 7 Tabeli. Prowizja ta będzie potrącona przez Bank w całości przy wypłacie kredytu
lub jego pierwszej transzy. Prowizja zostanie pobrany w złotych przy zastosowaniu
kursu określonego w 2 ust. 2.”

§ 6 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]:

„Spłata kredytu następować będzie poprzez obciążenie na rzecz Banku Rachunku
Bankowego Kredytobiorcy kwotą w złotych stanowiącą równowartość bieżącej Raty w
CHF, zadłużenia przeterminowanego i innych należności Banku w CHF obliczonych
przy zastosowaniu kursu sprzedaży CHF opublikowanego w „Tabeli kursów dla
kredytów mieszkaniowych i konsolidacyjnych w walutach obcych Deutsche Bank PBC
SA” obowiązującego w Banku na dwa dni robocze przed terminem każdej spłaty
kwoty kredytu. Kredytobiorca zobowiązuje się zapewnić wpływ środków pieniężnych
na Rachunek Bankowy Kredytobiorcy w wysokości pokrywającej należności Banku
najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień ich płatności. Jeżeli Bank prowadzący
Rachunek Bakowy odmówi obciążania tego Rachunku wówczas Bank ma prawo do
ponawiania obciążeń Rachunku Bankowego kwotą bieżącej Raty powiększoną o
zadłużenie przeterminowane oraz inne należności aż do momentu spłaty wszystkich
należności Banku. Za zgodą Banku Kredytobiorca może dokonywać spłat kredytu
także w inny sposób w tym może dokonać spłaty również w CHF lub innej walucie.
Jeżeli spłata kredytu nastąpi w innej walucie niż określona w pkt 2 Tabeli wówczas
kwota ta zostanie przeliczona najpierw na złote po kursie kupna tej waluty a
następnie na CHF po kursie sprzedaży przy zastosowaniu kursów opublikowanych w
„Tabeli kursów dla kredytów mieszkaniowych i konsolidacyjnych w walutach obcych
Deutsche Bank PBC SA.”

§ 10 ust. 13 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]:

„(…) W przypadku nie spłacenia przez Kredytobiorcę kapitału kredytu, w kwocie
odpowiadającej wysokości Niskiego Wkładu Własnego w terminie 60 miesięcy
kalendarzowych, ubezpieczenie zostaje automatycznie przedłużone na okres kolejnych
60 miesięcy kalendarzowych, na co Kredytobiorca wyraża zgodę. Wydłużenie okresu
ubezpieczenia nie wymaga zawierania aneksu do Umowy. Bank pobierze dodatkową
opłatę za kolejny okres ubezpieczenia poprzez obciążenie Rachunku Bankowego
Kredytobiorcy kwotą opłaty – w przypadku, gdy waluta rachunku nie jest zgodna z
walutą kredytu Bank dokona przewalutowania środków na walutę kredytu przy
zastosowaniu kursu sprzedaży dewiz obowiązującego w Banku w dniu poboru opłaty –
15 dnia miesiąca przed końcem miesiąca, w którym upływa pierwotny okres
ubezpieczenia (…). Kredytobiorca zobowiązuje się zapewnić wpływ środków wysokości
pokrywającej kwotę opłaty najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień jej płatności.”

7. Umowa z 2008 r. (Deutsche Bank S.A.):

§ 2 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]:

„Kwota kredytu będzie wypłacona Kredytobiorcy jednorazowo lub w transzach
zgodnie z zapisami pkt 2 Tabeli oraz harmonogramu wypłat stanowiącym Załącznik
na 1 do Umowy po spełnieniu warunków do wypłaty Kredytu/Transz Kredytu, na
podstawie dyspozycji. (…) Kwota Kredytu będzie wypłacona Kredytobiorcy w złotych.
Do przeliczenia kwoty Kredytu na złote Bank zastosuje kurs kupna CHF opublikowany
w „Tabeli kursów dla kredytów mieszkaniowych i konsolidacyjnych w walutach obcych
Deutsche Bank PBC S.A.”, obowiązującym w Banku w dniu wypłaty kwoty Kredytu lub
jego transzy. (…).”

§ 3 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]:

„Od przyznanego Kredytobiorcy Kredytu Bankowi przysługuje Prowizja określona w
pkt 7 Tabeli. Prowizja ta będzie potrącona przez Bank w całości przy wypłacie kredytu
lub jego pierwszej transzy. Prowizja zostanie pobrany w złotych przy zastosowaniu
kursu określonego w 2 ust. 2.”

§ 6 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]:

„Spłata kredytu następować będzie poprzez obciążenie na rzecz Banku Rachunku
Bankowego Kredytobiorcy kwotą w złotych stanowiąca równowartość bieżącej Raty w
CHF, zadłużenia przeterminowanego i innych należności Banku w CHF obliczonych
przy zastosowaniu kursu sprzedaży CHF opublikowanego w „Tabeli kursów dla
kredytów mieszkaniowych i konsolidacyjnych w walutach obcych Deutsche Bank PBC
S.A.”, obowiązującym w Banku na dwa dni robocze przed terminem każdej spłaty
kwoty kredytu. (…).”

§ 10 ust. 13 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]:

„(…) W przypadku nie spłacenia przez Kredytobiorcę kapitału kredytu, w kwocie
odpowiadającej wysokości Niskiego Wkładu Własnego w terminie 60 miesięcy
kalendarzowych, ubezpieczenie zostaje automatycznie przedłużone na okres kolejnych
60 miesięcy kalendarzowych, na co Kredytobiorca wyraża zgodę. Wydłużenie okresu
ubezpieczenia nie wymaga zawierania aneksu do Umowy. Bank pobierze dodatkową
opłatę za kolejny okres ubezpieczenia poprzez obciążenie Rachunku Bankowego
Kredytobiorcy kwotą opłaty – w przypadku, gdy waluta rachunku nie jest zgodna z
walutą kredytu Bank dokona przewalutowania środków na walutę kredytu przy
zastosowaniu kursu sprzedaży dewiz obowiązującego w Banku w dniu poboru opłaty –
15 dnia miesiąca przed końcem miesiąca, w którym upływa pierwotny okres
ubezpieczenia (…). Kredytobiorca zobowiązuje się zapewnić wpływ środków wysokości
pokrywającej kwotę opłaty najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień jej płatności.”

8. Umowa z 2009 r. (Deutsche Bank S.A.):

Ust. 2.3. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]:

„Spłata Kredytu wraz z Oprocentowaniem Kredytu i innymi należnościami Banku
powstałymi w związku z zawarciem Umowy Kredytu następuje poprzez obciążenie, w
Dacie Wymagalności, Rachunku Bieżącego kwotą Raty i innych należności oraz
poprzez przelew tych środków na Rachunek Bieżący Obsługi Kredytu. Jeżeli Rachunek
Bieżący prowadzony jest w złotych, to w przypadku Kredytu walutowego należności
Banku, wyrażone w walucie Kredytu, Bank pobiera poprzez obciążenie Rachunku
Bieżącego kwotą w złotych, stanowiąca ich równowartość. Równowartość kwoty w
złotych ustawa się według kursu sprzedaży waluty obcej, obowiązującego w Banku na
podstawie Tabeli Kursów, na dwa Dni Robocze przed Datą Wymagalności każdej
należności Banku. (…). Jeżeli splata Rat Kredytu nastąpi w innej walucie niż waluta
Kredytu, wówczas kwota wpłaty zostanie przewalutowana najpierw na złote po kursie
kupna tej waluty, a następie na walutę Kredytu po kursie sprzedaży, przy
zastosowaniu kursów obowiązujących w Banku na podstawie Tabeli Kursów. (…).”

Załącznik nr 1 do Umowy Kredytu – Pkt. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]:

„Jeżeli wypłacona Kwota Kredytu walutowego (pomniejszona o Prowizję
Przygotowawczą oraz Koszt ubezpieczenia Brakującego Wkładu Własnego) po
przeliczeniu według kursu kupna obowiązującego w Banku na podstawie Tabeli
Kursów z dnia Wypłaty Kredytu będzie wyższa niż kwota X zł. to nadwyżka Kredytu w
Walucie Kredytu nad tę kwotę zostanie zaliczona w dniu Wypłaty Kredytu na poczet
wcześniejszej spłaty kapitału Kredytu bez względu na uzgodnienie Okresu Odroczonej
Spłaty Kapitału Kredytu. To samo dotyczy Kredytu wypłacanego w transzach, z tym, że
podstawa do ustalenia kwoty nadwyżki jest kurs z dnia efektywnie dokonanej wypłaty
każdej z transz Kredytu, zaś cała nadwyżka, o której mowa w zdaniu pierwszym,
zostanie zaliczona na poczet wcześniejszej spłaty Kredytu w dniu wypłaty tej transzy
Kredytu, której wyplata – choćby częściowo – powoduje przekroczenie progu
ustalonego w zdaniu pierwszym. (…).”

Co jeśli w mojej umowie z bankiem widnieją powyższe zapisy?

W takim wypadku, w pierwszej kolejności polecamy skontaktować się z profesjonalnym pełnomocnikiem trudniącym się w sprawach frankowych, bowiem jest duże prawdopodobieństwo uznania niektórych zapisów umowy frankowej za nieważne.