Klauzule abuzywne w umowach Santander Bank Polska S.A. - Kancelaria Poznań

Klauzule abuzywne w umowach Santander Bank Polska S.A.

2023-05-22 Kancelaria

Dziś na tapetę weźmiemy klauzule abuzywne w umowach kredytów walutowych (frankowiczów) zawieranych z Credit Agricole Bank Polska S.A. Nie każdy wie, że bank ten w przeszłości nosił nazwę Lucas Bank S.A. i właśnie na klauzulach z umów z tymże bankiem skupimy się w dzisiejszym wpisie. Jeżeli zawarłeś umowę o kredyt frankowy z ww. bankiem – koniecznie przeczytaj!

Klauzule abuzywne

Klauzule abuzywne to nic innego jak niedozwolone postanowienia umowne. Za takowe możemy uznać zapisy umowy zawieranej z konsumentem, które nie zostały z nim indywidualnie uzgodnione. Niedozwolone zapisy nie wiążą konsumenta wówczas, gdy kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.

Niedozwolone zapisy w umowach kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A.

Poniżej przedstawiamy Państwu klauzule niedozwolone w umowach zawieranych z Credit Agricole Bank Polska S.A., tj.: Lucas Bank S.A. Katalog klauzul abuzywnych został opublikowany przez Rzecznika Finansowego, który to stworzył mapę klauzul niedozwolonych w umowach kredytów “walutowych”:

1. Umowa kredytu z 2007 r. (Lukas Bank S.A.):

§ 4 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]:

„Kredyt zostaje wypłacony w transzach zgodnie z harmonogramem wypłaty
określonym w Załączniku Nr 2 do umowy do równowartości X PLN (co stanowi kwotę
X CHF przeliczoną wg. Kursu kupna dewiz z dnia X) na rachunek należący do X
prowadzony w banku X.”

§ 4 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]:

„Kredyt zostanie wypłacony w złotych polskich po przeliczeniu kwoty określonej w § 1 według aktualnego kursu kupna dewiz obowiązującego w Tabeli kursów walut w
LUKAS Banku w dniu uruchomienia każdej z kolejnych transz. Wypłacane transze
pomniejszają dostępne do wypłaty saldo kredytu w walucie obcej Bank w pierwszej
kolejności wypłaca transze do równowartości kwot określonych w Załączniku nr 2 do
Umowy.”

2. Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych w LUKAS Banku S.A.:

§ 3 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]:

„Uruchomienie kredytu udzielonego w walucie obcej następuje w złotych polskich wg.
aktualnego w dniu uruchomienia kursu kupna dewiz.”

§ 20 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]:

„Dla kredytów denominowanych rachunek techniczny jest prowadzony w walucie
obcej, w jakim został udzielony kredyt. Wpłaty i przelewy na rachunek techniczny są
przeliczane na walutę rachunku o aktualnym kursie sprzedaży dewiz obowiązującym
w Banku w dniu zaksięgowania wpłaty lub przelewu na rachunek.”

3. Umowa kredytu z 2008 r. (Lukas Bank S.A.):

§ 4 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]:

„Kredyt zostaje wypłacony w transzach zgodnie z harmonogramem wypłaty
określonym w Załączniku Nr 2 do umowy do równowartości X PLN (co stanowi kwotę
X CHF przeliczoną wg. Kursu kupna dewiz z dnia X) na rachunek należący do X
prowadzony w banku X.”

§ 4 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]:

„Kredyt zostanie wypłacony w złotych polskich po przeliczeniu kwoty określonej w § 1
według aktualnego kursu kupna dewiz obowiązującego w Tabeli kursów walut w
LUKAS Banku w dniu uruchomienia każdej z kolejnych transz. Wypłacane transze
pomniejszają dostępne do wypłaty saldo kredytu w walucie obcej Bank w pierwszej
kolejności wypłaca transze do równowartości kwot określonych w Załączniku nr 2 do
Umowy.”

4. Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych w LUKAS Banku S.A.:

§ 3 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]:

„Uruchomienie kredytu udzielonego w walucie obcej następuje w złotych polskich wg.
aktualnego w dniu uruchomienia kursu kupna dewiz.”

§ 20 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]:

„Dla kredytów denominowanych rachunek techniczny jest prowadzony w walucie
obcej, w jakim został udzielony kredyt. Wpłaty i przelewy na rachunek techniczny są
przeliczane na walutę rachunku o aktualnym kursie sprzedaży dewiz obowiązującym
w Banku w dniu zaksięgowania wpłaty lub przelewu na rachunek.”

5. Umowa pożyczki z 2008 r. (Lukas Bank S.A.):

§ 4 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]:

„Pożyczka zostanie wypłacona w całości w terminie x dni roboczych po spełnieniu
przez Pożyczkobiorcę wszystkich warunków wypłaty pożyczki określonych w
załączniku nr 2 do Umowy do równowartości (…) PLN (co stanowi kwotę (…) CHF
przeliczoną według kursu kupna dewiz z dnia (…) na rachunek (…).”

§ 4 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]:

„Pożyczka zostanie wypłacona przez Bank w złotych polskich po przeliczeniu kwoty
określonej w § 1 według aktualnego kursu kupna dewiz, obowiązującego w Tabeli
kursów walut w LUKAS Banku w dniu wypłaty pożyczki.”

Co jeśli w mojej umowie z bankiem widnieją powyższe zapisy?

W takim wypadku, w pierwszej kolejności polecamy skontaktować się z profesjonalnym pełnomocnikiem trudniącym się w sprawach frankowych, bowiem jest duże prawdopodobieństwo uznania niektórych zapisów umowy frankowej za nieważne.