Klauzule abuzywne w umowach frankowych banku PKO BP - Kancelaria Poznań

Klauzule abuzywne w umowach frankowych banku PKO BP

2023-04-27 Kancelaria

W dzisiejszym wpisie na blogu kontynuujemy temat klauzul abuzywnych w umowach frankowych. Tym razem, na tapet weźmiemy niedozwolone zapisy umów zawieranych pomiędzy frankowiczami a bankiem mBank S.A.

Klauzule abuzywne

Klauzule abuzywne to nic innego jak niedozwolone postanowienia umowne. Za takowe możemy uznać zapisy umowy zawieranej z konsumentem, które nie zostały z nim indywidualnie uzgodnione. Niedozwolone zapisy nie wiążą konsumenta wówczas, gdy kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.

Niedozwolone zapisy w umowach kredytowych mBank S.A.

Poniżej przedstawiamy Państwu klauzule niedozwolone w umowach zawieranych z bankiem mBank S.A. Przy okazji omawiania tego tematu, podkreślić należy, iż umowy frankowe dot. aktualnie mBanku S.A. były zawierane z podmiotem BRE Bank S.A., bowiem taką nazwę nosił mBank w latach 1999–2013. Katalog klauzul abuzywnych został opublikowany przez Rzecznika Finansowego, który to stworzył mapę klauzul niedozwolonych w umowach kredytów “walutowych”:

1. Umowa z 2004 r. mPlan:

§ 7 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]:

„mBank udziela Kredytobiorcy na jego wniosek Kredytu hipotecznego przeznaczonego
na cel określony w § 1 ust. 1 zwanego dalej Kredytem, w kwocie określonej w § 1 ust.
2, waloryzowanego kursem kupna waluty w CHF wg tabeli kursowej BRE Banku S.A. z
dnia i godziny uruchomienia Kredytu/transzy Kredytu.”

§ 12 ust. 5 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]:

„Raty kapitałowo-odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg
kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty
z godziny 14:50.”

2. Umowa z 2005 r. mPlan:

§ 3 ust. 4 pkt 1) [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]:

„Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Kredytu Tu EUROPA S.A. i tym samym
opłacenie składki ubezpieczenia na 60-miesieczny okres ubezpieczenia w wysokości
X% różnicy pomiędzy wymaganym wkładem własnym Kredytobiorcy, a wkładem
wniesionym faktycznie przez Kredytobiorcę, tj. X zł. Jeśli z upływem pełnych 60
miesięcy okresu ubezpieczenia nie nastąpi całkowita spłata zadłużenia objętego
ubezpieczeniem ani inne zdarzenie kończące okres ubezpieczenia, Kredytobiorca
zobowiązuje się do kontynuacji ubezpieczenia i tym samym opłacenia składki
ubezpieczeniowej wysokości X% d kwoty niespłaconego brakującego wkładu
własnego, przy czym łączny okres ubezpieczenia nie może przekroczyć 120 miesięcy,
licząc od miesiąca , w którym nastąpiła wypłata Kredytu. Kredytobiorca upoważnia
mBank do pobrania środków na opłacenie składki z tytułu kontynuacji ubezpieczenia z
rachunku wskazanego w § 6 bez odrębnej dyspozycji.”

§ 7 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]:

„mBank udziela Kredytobiorcy na jego wniosek Kredytu hipotecznego przeznaczonego
na cel określony w § 1 ust. 1 zwanego dalej Kredytem, w kwocie określonej w § 1 ust.
2, waloryzowanego kursem kupna waluty w CHF wg tabeli kursowej BRE Banku S.A. z
dnia i godziny uruchomienia Kredytu/transzy Kredytu.”

§ 12 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]:

„Raty kapitałowo-odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg
kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty
z godziny 14:50.”

3. Umowa z 2006 r. Multiplan:

§ 3 ust. 4 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]:

„Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Kredytu Tu EUROPA S.A. i tym samym
opłacenie składki ubezpieczenia za 36-miesieczny okres ubezpieczenia w wysokości X%
różnicy pomiędzy wymaganym wkładem własnym Kredytobiorcy, a wkładem
wniesionym faktycznie przez Kredytobiorcę, tj. X zł. Jeśli z upływem pełnych 36
miesięcy okresu ubezpieczenia nie nastąpi całkowita spłata zadłużenia objętego
ubezpieczeniem ani inne zdarzenie kończące okres ubezpieczenia, Kredytobiorca
zobowiązuje się do kontynuacji ubezpieczenia i tym samym opłacenia składki
ubezpieczeniowej wysokości X% d kwoty niespłaconego brakującego wkładu
własnego, przy czym łączny okres ubezpieczenia nie może przekroczyć 108 miesięcy,
licząc od miesiąca , w którym nastąpiła wypłata Kredytu. Kredytobiorca upoważnia
MultiBank do pobrania środków na opłacenie składki z tytułu kontynuacji
ubezpieczenia z rachunku wskazanego w § 6 bez odrębnej dyspozycji.”

§ 7 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]:

„mBank udziela Kredytobiorcy na jego wniosek Kredytu hipotecznego przeznaczonego
na cel określony w § 1 ust. 1 zwanego dalej Kredytem, w kwocie określonej w § 1 ust.
2, waloryzowanego kursem kupna waluty w CHF wg tabeli kursowej BRE Banku S.A. z
dnia i godziny uruchomienia Kredytu/transzy Kredytu.”

§ 12 ust. 5 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]:

„Raty kapitałowo-odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg
kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty
z godziny 14:50.”

4. Umowa z 2007 r. mPlan:

§ 1 ust. 3A [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]:

„Kwota kredytu wyrażona w walucie waloryzacji na koniec dnia (…) według kupna
waluty z tabeli kursowej BRE Banku S.A. wynosi (…) CHF. Kwota niniejsza ma
charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Banku. Wartość kredytu wyrażona
w walucie obcej w dniu uruchomienia kredytu, może być różna od podanej w
niniejszym punkcie.”

§ 11 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]:

„Raty kapitałowo-odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po
uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A.
obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50.”

§ 13 ust. 5 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]:

„Wcześniejsza spłata całości Kredytu lub raty kapitało-odsetkowej a także spłata
przekraczająca wysokość raty powoduje, że kwota spłaty jest przeliczana po kursie
CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującym w dniu i godzinie spłaty.”

5. Umowa z 2008 r. Multiplan:

§ 1 ust. 3A [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]:

„Kwota kredytu wyrażona w walucie waloryzacji na koniec dnia (…) według kupna
waluty z tabeli kursowej BRE Banku S.A. wynosi (…) CHF. Kwota niniejsza ma
charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Banku. Wartość kredytu wyrażona
w walucie obcej w dniu uruchomienia kredytu, może być różna od podanej w
niniejszym punkcie.”

§ 3 ust. 3 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]:

„Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Kredytu TU ALIANZ POLSKA S.A. na 36
miesięczny okres ubezpieczenia. Jeżeli z upływem pełnych 36 miesięcy okresu
ubezpieczenia nie nastąpi całkowita spłata zadłużenia objętego ubezpieczeniem ani
inne zdarzenie kończące okres ubezpieczenia, ubezpieczenie podlega automatycznej
kontynuacji, przy czym łączny okres ubezpieczenia nie może przekroczyć 108 miesięcy,
licząc od miesiąca, w którym nastąpiła wypłata kredytu.
Kredytobiorca upoważnia MultiBank do pobrania środków z tytułu zwrotu kosztów
ubezpieczenia w wysokości X% kwoty kredytu objętej ubezpieczeniem tj. X zł oraz
zwrotu kosztów z tytułu kontynuacji przedmiotowego ubezpieczenia z rachunku
wskazanego § 6 bez odrębnej dyspozycji.”

§ 10 ust. 5 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]:

„Raty kapitałowo-odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po
uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A.
obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50.”

§ 12 ust. 5 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]:

„Wcześniejsza spłata całości Kredytu lub raty kapitało-odsetkowej a także spłata
przekraczająca wysokość raty powoduje, że kwota spłaty jest przeliczana po kursie
CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującym w dniu i godzinie spłaty.”

Co jeśli w mojej umowie z bankiem widnieją powyższe zapisy?

W takim wypadku, w pierwszej kolejności polecamy skontaktować się z profesjonalnym pełnomocnikiem trudniącym się w sprawach frankowych, bowiem jest duże prawdopodobieństwo uznania niektórych zapisów umowy frankowej za nieważne.