Klauzule abuzywne w umowach frankowych banku PKO BP - Kancelaria Poznań

Klauzule abuzywne w umowach frankowych banku PKO BP

2023-04-18 Kancelaria

Ogólna tematyka klauzul abuzywnych w umowach kredytowych została omówiona w poprzednim wpisie na blogu. Z dniem dzisiejszym chcielibyśmy rozpocząć serię wpisów dotyczącą omówienia klauzul abuzywnych w umowach z konkretnymi bankami w ich wzorach frankowych umów kredytowych. Na pierwszy ogień przeanalizujemy zapisy, które znajdują się w umowach Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. (w skrócie: PKO BP), których wystąpienie w Państwa umowach frankowych będzie mogła skutkować stwierdzeniem nieważności zawartej umowy.

Klauzule abuzywne

Klauzule abuzywne to nic innego jak niedozwolone postanowienia umowne. Za takowe możemy uznać zapisy umowy zawieranej z konsumentem, które nie zostały z nim indywidualnie uzgodnione. Niedozwolone zapisy nie wiążą konsumenta wówczas, gdy kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.

Niedozwolone zapisy w umowach kredytowych PKO BP

Poniżej przedstawiamy Państwu klauzule niedozwolone w umowach zawieranych z bankiem PKO BP. Katalog klauzul abuzywnych został opublikowany przez Rzecznika Finansowego, który to stworzył mapę klauzul niedozwolonych w umowach kredytów “walutowych”:

1. Umowa kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny z 2005 r. i z 2006 r.:

§ 5 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]:

„Kredyt może być wypłacany:

1) w walucie wymienialnej – na finansowanie zobowiązań za granicą i w przypadku
zaciągnięcia kredytu na spłatę kredytu walutowego,
2) w walucie polskiej – na finansowanie zobowiązań w kraju.”

§ 5 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]:

„W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, stosuje się kurs kupna dewiz (aktualna
Tabela kursów) obowiązujący w PKO BP S.A. w dniu realizacji zlecenia płatniczego.”

§ 10 ust. 1 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]:

„Należna PKO BP prowizja od udzielonego kredytu, zgodnie z Taryfą, w wysokości (…) % kwoty kredytu, to jest kwota = (…) CHF zostanie zapłacona jednorazowo przez
Kredytobiorcę w dniu zawarcia umowy, w walucie polskiej przy zastosowaniu
obowiązującego w dniu zawarcia umowy (aktualna Tabela kursów) kursu sprzedaży
dewiz – w przypadku wpłaty w formie przelewu środków lub sprzedaży dla pieniędzy –
w przypadku wpłaty w formie gotówkowej.”

§ 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]:

„Potrącenie środków z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej
następuje w wysokości stanowiącej równowartość kwoty kredytu lub raty w walucie
wymienialnej, w której udzielony jest kredyt według obowiązującego w PKO BP SA w
dniu wymagalności kursu sprzedaży dla dewiz (aktualna Tabela kursów).”

2. Umowa kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny z 2007 r.:

§ 5 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]:

„Kredyt może być wypłacany:
1) w walucie wymienialnej – na finansowanie zobowiązań za granicą i w przypadku
zaciągnięcia kredytu na spłatę kredytu walutowego,
2) w walucie polskiej – na finansowanie zobowiązań w kraju.”

§ 5 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]:

„W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, stosuje się kurs kupna dewiz (aktualna
Tabela kursów) obowiązujący w PKO BP S.A. w dniu realizacji zlecenia płatniczego.”

§ 10 ust. 1 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]:

„Kredytobiorca zobowiązuje się do zapłaty należnej PKO BP prowizji od udzielonego
kredytu, zgodnie z Taryfą, w wysokości (…) % kwoty kredytu, to jest kwotę (…) CHF.
Prowizja od udzielonego kredytu zostanie: zapłacona przez kredytobiorcę w dniu
podpisania umowy kredytowej, według kursu sprzedaży dewiz z dnia podpisania
umowy.”

§ 13 ust. 7 (lub ust. 8) [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]:

„Potrącenie środków z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej
następuje w wysokości stanowiącej równowartość kwoty kredytu lub raty w walucie
wymienialnej, w której udzielony jest kredyt według obowiązującego w PKO BP SA w
dniu wymagalności kursu sprzedaży dla dewiz (aktualna Tabela kursów).”

3. Umowa kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny z 2008 r. oraz z 2010 r., Część Ogólna Umowy („COU”):

§ 4 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]:

„Kredyt jest wypłacany:
1) w walucie wymienialnej – na finansowanie zobowiązań Kredytobiorcy poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej oraz w przypadku zaciągnięcia kredytu na spłatę kredytu
walutowego,
2) w walucie polskiej – na finansowanie zobowiązań w Rzeczypospolitej Polskiej.”

§ 4 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]:

„W przypadku wypłaty kredytu albo transzy w walucie polskiej, stosuje się kurs kupna
dla dewiz obowiązujący w PKO BP SA w dniu realizacji zlecenia płatniczego, według
aktualnej tabeli kursów.”

§ 16 ust. 1 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]:

„Prowizja od udzielonego kredytu, płatna w dniu zawarcia umowy, będzie przeliczona
na walutę polską przy zastosowaniu wynikającego z aktualnej Tabeli kursów kurs
sprzedaży dla:
1) dewiz – w przypadku wpłaty w formie przelewu środków,
2) pieniędzy – w przypadku waty w formie gotówkowej.”

§ 22 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]:

„W przypadku dokonywania spłat zadłużenia Kredytobiorcy z:
1) ROR – środki z rachunku będą pobierane w walucie polskiej w wysokości
stanowiącej równowartość kwoty kredytu lub raty spłaty kredytu w walucie
wymienialnej, w której udzielony jest kredyt, przy zastosowaniu kursu sprzedaży dla
dewiz, obowiązującego w PKO BP SA w dniu, o którym mowa w § 7 ust. 5 CSU, według
aktualnej Tabeli kursów.”

4. Umowa z 2006 r.:

§ 1 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]:

„W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, kwota kredytu w złotych
zostanie określona poprzez przeliczenie kwoty wyrażonej w walucie, w której kredyt
jest denominowany na złote, według kursu kupna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów
z dnia uruchomienia środków.”

§ 11 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]:

„Do przeliczeń kwot walut uruchamianego kredytu stosuje się kurs kupna waluty obcej
według Tabeli kursów z dnia wypłaty środków.”

§ 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]:

„W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej:
1/ harmonogram spłat kredytu wyrażony jest w walucie, w której kredyt jest
denominowany,
2/ spłata następuje w złotych, w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej,
3/ do przeliczeń wysokości rat kapitałowo-odsetkowych spłaconego kredytu stosuje
się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów z dnia spłaty.”

5. Umowa pożyczki hipotecznej z 2006 r.:

§ 5 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, stosuje się kurs kupna dla dewiz
(aktualna Tabela kursów) obowiązujący w PKO BP SA w dniu realizacji zlecenia
płatniczego.”

§ 5 ust. 5 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]:

„W przypadku wypłaty pożyczki w walucie wymienialnej stosuje się, kursy
kupna/sprzedaży dla dewiz (Tabela kursów), obowiązujące w PKO BP SA w dniu
zlecenia płatniczego.”

§ 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]:

„Potrącenie środków z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej
następuje w wysokości stanowiącej równowartość kwoty pożyczki lub raty w walucie
wymienialnej, w której udzielona jest pożyczka, według obowiązującego w PKO BP SA
w dniu wymagalności, kursu sprzedaży dewiz (aktualna Tabela kursów).”

Co jeśli w mojej umowie z bankiem widnieją powyższe zapisy?

W takim wypadku, w pierwszej kolejności polecamy skontaktować się z profesjonalnym pełnomocnikiem trudniącym się w sprawach frankowych, bowiem jest duże prawdopodobieństwo uznania niektórych zapisów umowy frankowej za nieważne.