Jakie są etapy upadłości konsumenckiej? - Kancelaria Poznań

Jakie są etapy upadłości konsumenckiej?

Jakie są etapy upadłości konsumenckiej?
2024-06-25 Kancelaria

Nie jesteś w stanie regulować swoich zobowiązań finansowych? Taki stan utrzymuje się już od pewnego czasu? Pomyśl o upadłości konsumenckiej. Może ona pomóc w rozwiązaniu twoich problemów. Nie wiesz, od czego zacząć? W tym wpisie odpowiemy na to pytanie i omówimy, etapy postępowania upadłościowego.

Warunki wstępne

Aby ogłoszenie upadłości konsumenckiej było możliwe, należy spełnić kilka wstępnych warunków. Przede wszystkim rozwiązanie to skierowano do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczych oraz nie ponoszących odpowiedzialności za długi spółek. Druga kwestia, to niezdolność do dokonywania jakichkolwiek spłat i to nie jednorazowo, ale przez jakiś czas. W praktyce przyjmuje się, że czas ten to co najmniej trzy miesiące. W takim przypadku warto zwrócić się do prawnika specjalizującego się w postępowaniach upadłościowych. Procedura ta wymaga bowiem nie tylko czasu, ale przede wszystkim wiedzy i doświadczenia.

Etap I – Przygotowanie do ogłoszenia upadłości

Wybierając się do kancelarii, warto przygotować wszystkie informacje i dokumenty dotyczące sytuacji życiowej oraz finansowej. Mowa m. in. o rachunkach, wezwaniach od wierzycieli czy komornika, ale też dla przykładu o dokumentacji medycznej, jeśli to zły stan zdrowia przyczynił się do niewypłacalności. Co ważne, obecnie nawet, gdy problemy finansowe wynikają z winy dłużnika, nie wyklucza to uzyskania upadłości, może jednak rzutować na ustalony przez sąd plan spłaty. Na możliwość uzyskania upadłości mają natomiast wpływ rodzaje nieuregulowanych zobowiązań. Dlatego powinno być to przedmiotem dogłębnej analizy. I tak do upadłości kwalifikują się dla przykładu kredyty, pożyczki i rachunki, ale alimenty, grzywny czy zadośćuczynienia już nie.

Po ustaleniu z pomocą specjalisty, że zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości konsumenckiej, składa on po udzieleniu mu pełnomocnictwa stosowny wniosek do sądu wraz z innymi dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa. Wniosek składa się przez Internet w portalu Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ). Od tego momentu należy uzbroić się w cierpliwość. Na rozpatrzenie wniosku przez sąd czeka się bowiem zwykle kilka miesięcy. Wówczas na posiedzeniu niejawnym sąd wydaje postanowienie, które udostępnia wnioskodawcy w systemie KRZ. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej następuje po uprawomocnieniu się orzeczenia.

Etap II – Właściwe postępowanie upadłościowe

Ten etap postępowania zwykło nazywać się „właściwym”, jako że to właśnie w nim zawiera się clou całej instytucji. Sąd wyznacza syndyka, zarządzającego majątkiem upadłego w celu zaspokojenia wierzycieli. Syndyk musi posiadać licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Może nim być osoba fizyczna lub spółka handlowa, której wspólnicy odpowiadają za jej zobowiązania bez ograniczeń całym swoim majątkiem, albo członkowie zarządu reprezentujący spółkę.

Co istotne, w momencie ogłoszenia upadłości umorzone zostają prowadzone wcześniej wobec dłużnika egzekucje komornicze, nie są też dalej naliczane odsetki, nie wszczyna się też nowych postępowań egzekucyjnych co do zobowiązań objętych upadłością.

Nie oznacza to jednak swobodnego dostępu upadłego do jego majątku. Tak jak pisaliśmy wyżej, cały majątek, a więc nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne, a nawet wynagrodzenie, trafiają pod zarząd syndyka. Oczywiście pozostawia on upadłemu kwotę wolną od zajęcia, aby mógł on zaspokoić swoje podstawowe potrzeby życiowe.

Syndyk poza zarządem, ujawnia dokonane przez siebie zajęcia w ewentualnych księgach wieczystych i innych rejestrach. Zawiadamia też wierzycieli o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, aby uzyskać od nich poświadczenie przysługujących im wierzytelności. Syndyk może również sam ustalać zadłużenie i majątek upadłego na podstawie danych z urzędów i rejestrów.

Wszystko po to, by wyprzedać jego majątek i z uzyskanych w ten sposób środków spłacić długi. Zanim jednak tak się stanie, syndyk przygotowuje dla sądu sprawozdanie, na podstawie którego ten ustala plan spłaty. Plan taki obejmuje listę wierzycieli, wysokość przysługujących im wierzytelności oraz kwoty i terminy spłaty.

Etap III – Realizacja planu spłaty

Ostatni etap postępowania upadłościowego polega na realizacji przez upadłego szczegółowego planu spłaty ustalonego przez sąd, czego efektem ma być oddłużenie i umorzenie długów sprzed ogłoszenia upadłości, potwierdzone postanowieniem sądu. Dzieje się to już bez udziału syndyka.

Trzeba w tym miejscu pamiętać, że plan jest wiążący dla upadłego, dlatego jego niewykonanie rodzi pewne konsekwencje. Są one jednak różne, zależnie od okoliczności towarzyszących tej sytuacji. Zawiniony, powtarzający się brak realizacji planu spłaty prowadzi do jego uchylenia przez sąd bez umorzenia zobowiązań. Niezawiniona, trwała niemożność wykonania planu spłaty może zakończyć się natomiast uchyleniem planu przez sąd, ale z umorzeniem niewykonanych zobowiązań.